Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

NEWS PRESS RELEASE Povu Bobonaro Nia Lian: Estrada ne’ebe mak liga Maliana no Cailaco nia kondisaun Grave liu tan...!!! 12 June 2012

Distrito Bobonaro iha Sub-distrito nen, ho suco hamutuk 50 no aldeia hamutuk 194. Jeografikamente, Bobonaro iha parte weste Timor Leste ne’ebe baliza ho Provinsia NTT, Indonezia nian. Nune’e fatin rua ne’e iha relasaun kulturais no sosiais ne’ebe mak besik-liu entre komunidade sira mak hela iha baliza Timor Leste no Indonezia nian. 

 
Kulturalmente, Bobonaro difisil atu haketak ho sistema relativas no relasaun kulturais iha fronteira ne’ebe mak ezisti hori-uluk iha fatin refere.  Tanba-ne’e, dalabarak ita asisti no rona aktividades kulturais barak mak hala’o hamutuk husi parte rua ne’e. Bobonaro rmos ai ida ne’ebe mak matak tebes, buras no bokur, tetuk no bee-matan barak, hodi nune’e la-sala bainhira populasaun Bobonaro moris ho vida agrikultura/ natar. 

 
Hanesan mos sai hanesan distrito ne’ebe mak sentru produsaun hare/ fos iha Timor Leste. Maibe ikus-ikus ne’e agricultor sai preokupadu tanba mudansa klimatiku afeita ba iha projeksaun klima, nune’e dalabarak “falha halo colheita” tanba udan derepenti nune’e estraga sira-nia natar no hare.  Maske bee-matan barak no rai-tetuk luan, maibe agricultor sira sempre preokupa ho irigasaun ba sira-nia natar tanba realidade hatudu katak seidauk iha sistema irigasaun mak diak no organizadu. Hodi nune’e rai-tetuk barak mak sai abandonadu tanba bee menus.  Hodi hatene besik realidade Bobonaro, Luta Hamutuk hala’o nia aktividade durante loron hat (4) iha suco hat, hodi rona saida lolos mak agora dadaun sai povu Bobonaro nia hanoin, sira nia espektasaun ba dezenvolvimentu iha rai doben Timor Leste.

 
Ho aktividades diskusaun nivel komunitariu (lee: community briefing), Luta Hamutuk tenta hakbesik an ba komunidade sira iha suco hat (4) iha dia 08 to’o 11 de Maio de 2012 hodi fahe informasaun konaba lalaok operasaun ba fundu minarai, transparensia iha seitor extraktiva industria minarai no gas, akuntabilidade iha orsamentu jeral estadu nomos oinsa povu nia partisipasaun iha dezenvolvimentu nasional. Community briefing iha loron hat hala’o iha suco Meligo, Manapa, Ritabou no Lahomea hodi rona mos komunidade sira-nia hanoin oinsa dezenvolvimentu ne’ebe mak partisipativu liu tan, sira-nia hatene konaba distribuisaun osan husi riku soin husi minarai no gas, rona sira-nia dezafiu no obstakulu sira hasoru ba prosesu dezenvolvimentu rural durante ne’e. 

 
Objetivo husi Community Briefing:Fahe informasaun baziku ba komunidade sira iha area rurais kona-ba asuntu rikusoins mina no gas iha Timor Leste, transparensia iha prosesu orsamentu jeral estadu.Kapasita komunidade iha areas rurais hodi partisipa ba dezenvolvimentu rai laran no rona sira-nia hanoin no ideias konaba dezenvolvimentu iha areia rurais.Identifika kandidatu Focal Point Luta Hamutuk nian iha Distritu Ermera, nune’e sir abele tau-matan rasik prosesu dezenvolvimentu iha sira nia fatin moris.  

 

Prosesu Diskusaun: Community briefing ne’e loke husi Chefe do Suco sira, iha tempu mak hanesan Luta Hamutuk mos esplika aktividade ida ne’e nia objetivu. Depois kontinua hahu ho fahe informasaun baziku konaba fundo petroliferu nia kontiudu no lalaok, transparensia iha extraktiva industria minarai no gas (EITI) no lalaok orsamentu jeral estadu. Prosesu tuir mai aprezentador fasilita diskusaun ho partisipante sira konaba oinsa sira-nia partisipasaun iha kualker dezenvolvimentu iha nivel rural no nasional, hahu husi planeamentu, implementasaun no monitorizasaun.

Iha prosesu ne’e, Luta Hamutuk fo espasu atu povu hato’o sira nia hanoin, ideias no matenek lokal sira bainhira partisipa iha kualker dezenvolvimentu iha sira-nia fatin, nune’e mos meus ne’ebe mak sira foti bainhira hasoru problema. 

Bainhira akumula ona ideias no preokupasaun husi komunidade sira, Luta Hamutuk halo aproximasaun partisipativu ho ai-problema (problem-tree) hodi kapasita komunidade oinsa formula no identifika sira-nia problema, defini prioridades no meus atu rezolve. 

 

Metodolojia: Metodolojia ne’ebe Luta Hamutuk uza durante diskusaun mak metudu partisipativu. Metudu partisipativu katak diskusaun tenki la’o ho partisipasaun maximu husi audiens sira (dua arah), iha konversaun entre aprezentador ho partisipante sira. Tanba-ne’e, aprezentador sira esplika materia diskusaun ho atrativu ne’ebe atrai ema hotu atu sai kritis, ho linguajen ne’ebe simples atu ema komprende lalais, iha espasu ba ema hotu atu koalia ho livre bainhira hato’o sira nia hanoin no ideias.  

 

Nune’e mos, hodi hafasil komprensaun partispante sira, aprezentador sira uza foto, mapa ho halo dezenho balun hodi hafasil liu tan partisipante sira-nia komprensaun. Suco Meligo
Community Briefing iha Suco meligo  hala’o iha loron 08 de Maio  de 2012 ne’ebe partisipa ema hamutuk nain 25. Hamutuk feto ema nain 3 no mane hamutuk nain 22. Suco Meligo iha uma kain 632, ho total populasaun hamutuk ema nain 2.826 ne’ebe maioria nia populasaun moris ho agricultura.

 

Preokupasaun povu Suku Meligo mak hanesan:

 1. Komunidade sira kontenti tanba Luta Hamutuk bele to’o iha sira nia fatin hodi fahe informasaun no rona dereita sira-nia lian. Tanba durante ne’e laiha bo’ot ruma mak hasoru sira, inklui deputados sira ne’ebe mak reprezenta distrito Bobonaro nunka hasoru malu ho sira.
 2. Povu Meligo preokupa mos sistema programa dezenvolvimentu lokal (PDL) durante ne’e, tanba povu ho autoridades komunitariu hato’o proposta oioin konaba prioridades suco nian, maibe sempre la-hetan projetu ruma ba sira nia fatin. Mekanismu paralelismu ne’ebe aplika iha PDL difikulta suco sira atu hetan projetu no afeita mos konflitu entre lider komunitariu ho nia povu.
 3. Sira mos preokupa konaba kondisaun infrastruktura ne’ebe mak difikulta sira hodi hala’o sira-nia aktividades ekonomia, por ezemplo agora dadaun estrada at ba beibeik no difikulta asesu ba transporte publiku, laiha eletrisidade, falta bee-mos, kondisaun escola primaria ne’ebe falta fasilidades no laiha postu saude.
 4. Joventude sira husu ba governu atu oferese meus kapasitasaun iha areia komputadoria no lingua, durante ne’e sira tenki la’o do’ok no defisil tebes atu asesu treinamentu. 

 

Suco Manapa Community Briefing iha:

Suco Manapa hala’o iha loron 09  de Maio de 2012, total partisipante iha briefing ne’e ema  hamutuk nain 25. Husi numeru ida ne’e feto hamutuk nain 5 no mane hamutuk nain 20. Suco Manapa iha uma kain 394 ho total populasun hamutuk ema Nain  1805. 

Ejijensia ne’ebe povu Manapa husu mak:• Governu, liu husi Ministeriu das Infrastruktura (Eleltrisidade nian), to agora komunidade husi suco Manapa seidauk asesu eletrisidade:

 1. Governu presiza tau-matan no hadia sira nia estrada ne’ebe kuaze atu at hotu, nune’e difikulta sira hodi asesu transporte publiku.
 2. Governu atu hadia sistema projetu dezenvolvimentu desentralizadu (PDD I & II) nune’e suco no aldeia bele asesu no diak liu implementa rasik husi komunidade. Tanba PDD I no II so benefisia deit kontraktor sira no dalabarak projetu laiha kualidade.
 3. Joventude sira husu ba governu atu oferese meus kapasitasaun iha areia komputadoria no lingua, durante ne’e sira tenki la’o do’ok no defisil tebes atu asesu treinamentu 


Suco Ritabou  Community Briefing iha:

Suco Ritabou  hala’o iha loron 10 Maio  2012, total partisipante hamutuk ema nain 25 . Husi numeru ida ne’e, feto hamutuk nain 5 no mane hamutuk nain 18. Suco Ritabou iha uma kain 884 ho total populasun hamutuk ema nain 5,441.

Atraves ho diskusaun iha Ritabou komunidade sira  kestiona konaba:

 1. Konstrusaun Cede Aldeia hetan ajuda husi Presidente da Republica, ho montante osan hamutuk U$12 mil dolar americano maibe orsamentu ne la sufisiente  to agora komunidade halo kontribuisaun atu hadia sira-nia cede aldeia rasik. Komunidade sira ejiji atu ministerio Estatal e Ordenamento territoriu atu bele ajuda hodi finaliza cede Aldeia.
 2. Komunidade mos prekupa konaba edukasaun tamba Suco Ritabou iha aldeia 12 maibe eskola pre-secundaria sedauk iha tamba ne’e komunidade nia oan atu asesu ba eskola susar tamba do’ok tebes.
 3. Komunidade sedauk asesu ba informasaun konaba exploitasaun mina no gas iha Tasi Timor no oinsa lalaok fundu petroliferu iha Timor Leste. Xefe suku haktuir katak ho Luta Hamutuk ami bele hetan informasaun no matenek nebe iha bele fahe mai ami, hodi nune’e ami komesa akompanha ita-nia riku soin.
 4. Dezastre naturais estraga komunidade sira-nia produtu local, maibe to agora governu seidauk toman atensaun. Tanba-ne’e, komunidade sira husu ba Sekretariu Estadu Dezastre Naturais atu toman atensaun no ajuda.   

 

Suco LahomeaCommunity Briefing:

Iha Suco Lahomea hala’o iha loron 11 de Maio de 2012, total partisipante iha briefing ne’e hamutuk ema nain 33 . Husi numeru ida ne’e feto hamutuk ema nain 7 no mane hamutuk ema nain 26. Suco Riheu iha uma kain hamutuk 729 ho total populasun hamutuk ema nain 3.709.  

Tuir mai ejijensia  sira mak ami elabora durante iha diskusaun:

 1. Husu Governu atu hola medida ba eskola  Primaria Filial ne’ebe mak agora hetan estraga husi dezastre naturais ne’ebe mak nia kondisaun komesa at no falta fasilidade eskola .
 2. Husu Ministeriu Saude atu hari’i Sentru Saude Komunitariu (SISCA) ne’ebe besik ba komunidade sira.
 3. Husu Governu atu hadia sira nia estrada, ba aldeia tanba estrada komesa at ba beibeik. 
 4. Husi MAEOT atau halo planu no hari’i sentru komunitariu iha aldeia 5, tanba difisil tebes Chefe Aldeia sira hala’o nia kna’ar sein iha fasilidades minimu.
 5. Sira mos la-satisfas ho subsidiu/ insentivu mensal ne’ebe ki’ik tebes ba Chefe Suco ho nia estrutura tomak simu durante ne’e. 
 6. Joventude sira husu ba governu atu oferese meus kapasitasaun iha areia komputadoria no lingua, durante ne’e sira tenki la’o do’ok no defisil tebes atu asesu treinamentu ruma.
 7. Komunidade Suco Lahomea nia uma hetan estraga husi udan bot/ dezastre naturais no to’o agora seidauk hetan atensaun husi governu.
 8. Komunidade lo konkorda ho lei pensaun vitalista tamba lei ne’e fo benifisiu ba ba deit nain ulun sira. 

 

Rekomendasaun Luta Hamutuk:

 1. Membru Parlamentu Nasional no membru do Governu atu halo vizita beibeik ba povu sira mak hela iha areia remotas iha Bobonaro hodi rona sira-nia lian, preokupasaun nomos hanoin diak sira nune’e bainhira halo planu refleta ba iha realidade sira mak povu infrenta.
 2. Ministeriu das Infrastruktura, atu toma responsablidade hodi hadia estrada ne’ebe husi Sub-distrito Maliana liga ba Sub-distrito Cailacu ne’ebe nia kondisaun komesa at-liu tan, komesa husi tinan 2002 to agora sedauk hetan atensaun husi Governu Sentral . Hanesan sentru produsaun fos/ hare iha Timor Leste, presiza halo rehabilitasaun ba estrada sira mak liga entre Suco ba Sub-distrito Cailacu no Sub-Distrito Maliana sira iha distrito Bobonaro  nune’e bele hafasil povu no sira-nia produsaun Agricultura ba transporte publiku.
 3. Ministeriu das Infrastruktura, atu toma responsabilidade ba  eletrisidade mak inplementa iha distrito, tanba suco barak iha distrito Bobonaro seidauk asesu eletrisidade.
 4. Ministeriu Edukasaun atu tau atensaun maka’as ba escola Primaria iha Suco Meligo, Manapa, Ritabou no Lahomea ne’ebe sei hasoru difikuldade ba sala apredinzajen, fasilidades apredinzajen (meja no kadeira), profesores limite no falta fasilidades saniamentu iha escola.
 5. Ministeriu Saude atu re-ativa Postu Sisca iha Suco Meligo, Manapa no Ritabou tanba kada fulan ba halo aktividade iha Aldeia maibe komunidade prekupa tamba fatin Postu Sisca laiha. Nune’e povu sira difisil tebes atu hetan atendimentu saude.
 6. Ministeriu Administrasaun Estatal no Ordenamentu Territoriu (MAEOT), atu muda sistema projetu PDL ho mekanismu paralelismu ne’ebe mak difikulta tebes suco sira atu hetan projetu iha tinan barak nia laran (Ezemplo: Suco Meligo, Manapa, no Lahomea), nunka hetan projetu, kondisaun ne’e hamosu deskontentamentu entre komunidade ho lideransa komunitariu sira.
 7. MAOET tenki hare’e di-diak bainhira halo ba sistema planeamentu ba programa PDD I - PDD II tanba programa mak Governu sentral halo la kondis ho planu nebe mak hato’o husi Suco. Tuir lolos programa PDD bele en kaisa mos planu ne’ebe mak halo iha nivel suco nune’e povu bele senti benefisia husi orsamentu jeral estadu.
 8. MAEOT atu hari’i edifisiu Chefe de Aldeia sira, nune’e estruktura Aldeia bele iha fasilidade minimu hodi halo asistensia ba iha komunidade.
 9. Governu liu husi MAEOT atu fo atensaun ba iha insentivu/subsidiu ba Chefe do Suco sira ho nia estruktura tomak iha Suco no Aldeia, Autoridade komunitariu sira la-satisfas ho insentivu ne’ebe governu fo, sira senti ki’ik liu no tenki hein to’o fulan nen (6) mak simu dala ida (Chefe Suco $125/fulan no Chefe Aldeia $80/fulan). Sira la-satisfas tanba membru governante no membru parlamentu sira simu salariu bo’ot la-halimar, prejudika mos folin sasan iha merkadu.  Iha tempu mak hanesan mos sira halo servisu barak iha komunidade nia le’et, halo atendimentu ba servisu ne’ebe mak mai husi ministeriu hotu-hotu no kuaze servisu 24 oras/loron tomak.
 10. Sekretriadu Estadu Juventude e Desportu atu hari’i sentru treinamentu ba Juventude sira iha nivel suco. Durante ne’e difisil tebes ba Juventude sira atu halibur malu no kapasita sira-nia an tanba laiha fasilidade nebe maximu iha sira-nia fatin.
 11. Sekretariu  do Estadu Rekursu Naturais atu desimina informasaun iha relasaun ho asuntu mina no gas ba komunidade atu nune komunidade mos bele akompanha prosesu dezenvolvimentu industria mina iha Timor Leste.
 12. Komunidade ho Lider Lokal sira iha Bobonaro husu ba Governu no Parlamentu Nasional foun, atu altera Lei Pensaun Vitalista tanba lei ne’e fo benifisu ba deit ukun nain sira .  

 

Ba ita hotu nia atensaun, ami hato’o obrigado wain.  

Dili: 11 de Junio de 2012  

 

Mericio Akara 

 Direitor Exekutivu Institutu Luta Hamutuk