Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Povu Ermera Nia Lian 09 May 2012

Ita hotu hatene katak, bainhira ita rona ema temi Ermera, ita komesa hanoin kedas, “Ermera rai ida ne’ebe mak riku tebes ho cafe”, cafe melekat ona ba distrito Ermera, maske distrito balun mos iha plantasaun cafe, por ezemplu Aileu, Manufahi, Liquisa no Ainaro. Maibe, Ermera mak sai ona famouzu ho cafe, koalia Ermera furak liu sei koalia mos cafe, ho nia klima malirin, ai-hun ne’ebe bobo’ot, difisil los atu hare’e loro-matan sae maske iha tempu bailoron.

 

Ermera mos ninia kresimentu povu sae maka’as, total populasaun iha tinan 2004 hamutuk ema 107,557 no iha tinan nen (6) nia laran sae 6%, hamutuk ema 114,635 iha 2010 tuir Sensus Uma Kain 2010. Populasaun ida ne’ebe bo’ot iha Timor Leste depois de distrito Dili. Kresimentu ne’ebe sae maka’as konserteza presiza mos dezenvolve sosio-ekonomia mak reflete ba iha objetivu dezenvolvimentu nasional hodi fornese meus moris diak ba povu Ermera. Tanba-ne’e, dezenvolvimentu sosio-ekonomia tenke reflete iha planeamentu distrital nian atu nune’e fornese meus kondisoens ba infrastruktura publiku hodi estimula no fasilita mobilidade ekonomia iha fatin refere.

 

Ermera hanesan distrito ida ne’ebe mak sentru produsaun cafe iha Timor Leste, maibe bainhira Luta Hamutuk hala’o nia aktividade durante loron hat (4) iha ne’eba, konsege hatene besik saida lolos mak agora dadaun sai povu Ermera nia hanoin, sira nia espektasaun nomos ami deskobre preokupasaun povu mak hela iha areia remotas ne’ebe mak hato’o ho simples no honestu tebes.

 

Ho aktividades diskusaun nivel komunitariu (lee: community briefing), Luta Hamutuk tenta hakbesik an ba komunidade sira iha suco hat (4) iha dia 24 to’o 27 de Abril de 2012 hodi fahe informasaun konaba lalaok operasaun ba fundu minarai, transparensia iha seitor extraktiva industria minarai no gas, akuntabilidade iha orsamentu jeral estadu nomos oinsa povu nia partisipasaun iha dezenvolvimentu nasional.

 

Iha biban ne’e mos, ami rona povu Suco Humboe, Lequimea, Mirtuto no Riheu konaba sira nia hanoin oinsa dezenvolvimentu ne’ebe partisipativu liu tan, distribuisaun osan husi rikusoens minarai no gas, rona sira nia dezafiu nomos obstakulu sira ba prosesu dezenvolvimentu rural durante ne’e.

 

A. Objetivo husi Community Briefing:

 • Fahe informasaun baziku ba komunidade sira iha area rurais kona-ba asuntu rikusoins mina no gas iha Timor Leste, transparensia iha prosesu orsamentu jeral estadu.
 • Kapasita komunidade iha areas rurais hodi partisipa ba dezenvolvimentu rai laran no rona sira-nia hanoin no ideias konaba dezenvolvimentu iha areia rurais.
 • Identifika kandidatu Focal Point Luta Hamutuk nian iha Distritu Ermera, nune’e sir abele tau-matan rasik prosesu dezenvolvimentu iha sira nia fatin moris.

 

 B. Prosesu Diskusaun:

 

Community briefing ne’e loke husi Chefe do Suco sira, iha tempu mak hanesan Luta Hamutuk mos esplika aktividade ida ne’e nia objetivu. Depois kontinua hahu ho fahe informasaun baziku konaba fundo petroliferu nia kontiudu no lalaok, transparensia iha extraktiva industria minarai no gas (EITI) no lalaok orsamentu jeral estadu.

 

Prosesu tuir mai aprezentador fasilita diskusaun ho partisipante sira konaba oinsa sira-nia partisipasaun iha kualker dezenvolvimentu iha nivel rural no nasional, hahu husi planeamentu, implementasaun no monitorizasaun. Iha prosesu ne’e, Luta Hamutuk fo espasu atu povu hato’o sira nia hanoin, ideias no matenek lokal sira bainhira partisipa iha kualker dezenvolvimentu iha sira-nia fatin, nune’e mos meus ne’ebe mak sira foti bainhira hasoru problema.

 

Bainhira akumula ona ideias no preokupasaun husi komunidade sira, Luta Hamutuk halo aproximasaun partisipativu ho ai-problema (problem-tree) hodi kapasita komunidade oinsa formula no identifika sira-nia problema, defini prioridades no meus atu rezolve.

 

C. Metodolojia:

 

Metodolojia ne’ebe Luta Hamutuk uza durante diskusaun mak metudu partisipativu. Metudu partisipativu katak diskusaun tenki la’o ho partisipasaun maximu husi audiens sira (dua arah), iha konversaun entre aprezentador ho partisipante sira.

 

Tanba-ne’e, aprezentador sira esplika materia diskusaun ho atrativu ne’ebe atrai ema hotu atu sai kritis, ho linguajen ne’ebe simples atu ema komprende lalais, iha espasu ba ema hotu atu koalia ho livre bainhira hato’o sira nia hanoin no ideias. 

 

Nune’e mos, hodi hafasil komprensaun partispante sira, aprezentador sira uza foto, mapa ho halo dezenho balun hodi hafasil liu tan partisipante sira-nia komprensaun.

 

1. Suco Humboe

 

Community Briefing iha Suco Humboe hala’o iha loron 24 de Abril de 2012 ne’ebe partisipa ema hamutuk nain 41. Hamutuk feto ema nain 4 no mane hamutuk nain 37. Hare’e ba komposisaun jeneru, involvimentu feto iha Humboe sei ki’ik tebtebes, maske iha inisiu kedan baihira organiza community briefing husu tiha ona autoridade local atu konvida feto  hamutuk minimu 30%.

 

Suco Humboe iha uma kain 431, ho total populasaun hamutuk ema nain 2,451 ne’ebe maioria nia populasaun moris ho plantasaun cafe.

 

Iha prosesu diskusaun, komunidade sira kontenti tanba Luta Hamutuk bele to’o iha sira nia fatin hodi fahe informasaun no rona dereita sira-nia lian. Tanba durante ne’e laiha bo’ot ruma mak hasoru sira, inklui deputados sira ne’ebe mak reprezenta distrito Ermera nunka hasoru malu ho sira.

 

Povu Humboe preokupa mos sistema programa dezenvolvimentu lokal (PDL) durante ne’e, tanba povu ho autoridades komunitariu hato’o proposta oioin konaba prioridades suco nian, maibe sempre la-hetan projetu ruma ba sira nia fatin. Mekanismu paralelismu ne’ebe aplika iha PDL difikulta suco sira atu hetan projetu no afeita mos konflitu entre lider komunitariu ho nia povu.

 

Sira mos preokupa konaba kondisaun infrastruktura ne’ebe mak difikulta sira hodi hala’o sira-nia aktividades ekonomia, por ezemplo agora dadaun estrada at ba beibeik no difikulta asesu ba transporte publiku, laiha eletrisidade, falta bee-mos, kondisaun escola primaria ne’ebe falta fasilidades no postu saude SISCA ne’ebe durante tinan ida ona la-funsiona.

 

2. Suco Liguimea

 

Community briefing iha Suco Leguimea hala’o iha loron 25 Abril 2012, total partisipante iha briefing ne’e ema  hamutuk nain 44. Husi numeru ida ne’e feto hamutuk nain 3 no mane hamutuk nain 41. Suco Leguimea iha uma kain 431 ho total populasun hamutuk ema nain 4,213.

 

Preokupasaun ne’ebe povu Liguimea husu mak, “tanbasa orsamentu tinan-tinan aumenta maibe povu kontinua kiak ba beibeik?”Kestaun ne’ebe mak difisil atu resposat, maibe ami hakaran dehan katak perguntas ne’e nudar reflesaun povu bainhira infrenta realidade lorloron.

 

Tuir mai, povu Liguimea ejiji:

 • Governu, liu husi Ministeriu das Infrastruktura (Eleltrisidade nian), atu hare’e  eletrisidade nia ai-rin ne’ebe latan deit/ abandonadu kuaze besik tinan ida ona. Sira husu atu hari’i lalais nune’e sira bele asesu eletrisidade.
 • Governu tau-matan no hadia sira nia estrada ne’ebe kuaze atu at hotu, nune’e difikulta sira hodi asesu transporte publiku.
 • Governu atu hadia sistema projetu dezenvolvimentu desentralizadu (PDD I & II) nune’e suco no aldeia bele asesu no implementa husi komunidade rasik. Tanba PDD I no II so benefisia deit kontraktor sira no dalabarak projetu laiha kualidade.

 

3. Suco Mirtuto

 

Community briefing iha Suco Mirtutu hala’o iha loron 26 Abril 2012, total partisipante hamutuk ema nain 33. Husi numeru ida ne’e, feto hamutuk nain 9 no mane hamutuk nain 24. Suco Mirtuto iha uma kain 502 ho total populasun hamutuk ema nain 2,697.

 

Mirtutu subar fatin Comandante Nino Conis Santana bainhira diriji funu libertasaun patria no fatin ne’ebe mos nia hakotu i’is, rai ne’ebe mos mak hafalun hela geriliozu ne’ebe famouzu tebes ba militar Indonezia. Mirtutu sempre hetan vizita ukun-nain sira iha tinan-tinan tanba rai hela historia rohan libertasaun patria. Agora sei nafatin rai historiku, ho nia povu ne’ebe mak sakrifika nia-an hodi hari’i historia rohan rai doben Timor Leste, maibe Mirtutu sei nafatin izoladu ho kondisaun infrastruktura ida ne’ebe mak la favorese ba fatin historiku.

 

Komunidade iha Mirtutu kestiona konaba bolsu estudu, sira hateten katak, bolsu estudu ne’ebe mak oferese husi governu durante ne’e so benefisia deit nain-ulun sira oan ho sira-nia familia no ba sira mak hela iha kapital Dili deit. Ami rona deit katak iha bolsu estudu ba oan-kiak sira, povu nia-oan sira no veteranus nia-oan maibe to’o agora ami nia-oan sira nunka hetan.

 

4. Suco Riheu

 

Community briefing iha Suco Riheu hala’o iha loron 27 Abril 2012, total partisipante iha briefing ne’e hamutuk ema nain 57. Husi numeru ida ne’e feto hamutuk ema nain 20  no mane hamutuk ema nain 37. Partisipasaun feto iha suco ne’e barak duni, no distansia entre Riheu ho Gleno mos besik kompara ho suco seluk ne’ebe Luta Hamutuk vizita. Suco Riheu iha uma kain hamutuk 1,344 ho total populasun hamutuk ema nain 2,697.

 

Tuir mai ejijensia  sira mak ami elabora durante iha diskusaun :

 • Husu Governu atu halo konstrusaun permanente ba sira-nia Eskola Primaria Filial ne’ebe mak hari’i husi kontribuisaun povu Riheu ne’ebe mak nia kondisaun komesa at, falta fasilidade eskola no profesores.
 • Husu Ministeriu Saude atu hari’i Sentru Saude Komunitariu (SISCA) ne’ebe besik ba komunidade sira. Tanba Sentru Saude agora, povu tenki la’o kuaze 8 km no laiha asesu transporte publika.
 • Husu Governu atu hadia sira nia estrada, ponte no bee-dalan, tanba estrada komesa at ba beibeik.
 • Husu ba governu atu hari’i lalais uma 5 hanesan planu MDG iha aldeia ida-idak tuir populasaun sira-nia uma fatin, tanba realmente Suco Riheu difisil atu hetan rai tetuk no luan.
 • Husi MAEOT atau halo planu no hari’i sentru komunitariu iha aldeia 5, tanba difisil tebes Chefe Aldeia sira hala’o nia kna’ar sein iha fasilidades minimu.
 • Sira mos la-satisfas ho subsidiu/ insentivu mensal ne’ebe ki’ik tebes ba Chefe Suco ho nia estrutura tomak simu durante ne’e.
 • Joventude sira husu ba governu atu oferese meus kapasitasaun iha areia komputadoria no lingua, durante ne’e sira tenki la’o do’ok no defisil tebes atu asesu treinamentu ruma.

 

D. Rekomendasaun Luta Hamutuk:

 1. Membro Parlamentu Nasional no membru do Governu atu halo vizita beibeik ba povu sira mak hela iha areia remotas iha Ermera hodi rona sira-nia lian, senti povu nia preokupasaun nomos hanoin diak sira, atu nune’e bainhira halo planu dezenvolvimentu tenke reflete ba iha realidade sira mak povu infrenta.
 2. Ministeriu das Infrastruktura, atu toma responsablidade hodi hadia estrada ne’ebe liga Dili-Ermera ne’ebe nia kondisaun komesa at-liu tan, maske halo rehabilitasaun dala barak ona. Hanesan sentru produsaun cafe iha Timor Leste, presiza halo rehabilitasaun ba estrada sira mak liga entre suco ba sub-distriro sira iha Ermera, nune’e bele hafasil povu no sira-nia produsaun cafe hodi asesu transporte publiku.
 3. Ministeriu das Infrastruktura, atu toma responsabilidade ba ai-rin eletrisidade mak abandona husi kompania sira iha Suco Humboe no Liguimea kuaze besik tinan ida ona no ejiji maka’as ba governu atu hari’i lalais nune’e povu iha areia rurais bele asesu eletrisidade. Tanba povu iha remotas mos iha direitu asesu ba eletrisidade, hanesan mos povu sira mak hela iha villa no Dili.
 4. Ministeriu Edukasaun atu tau atensaun maka’as ba escola primaria iha Suco Humboe, Mirtutu no Riheu ne’ebe sei hasoru difikuldade ba sala apredinzajen (sala ida alunus liu 40), fasilidades apredinzajen (meja no kadeira), profesores limite no falta fasilidades saniamentu iha escola.
 5. Ministeriu Edukasaun no ministeriu relevante sira ne’ebe mak halo jestaun ba bolsu estudu, atu fo mos prioridade ba povu nia-oan sira mak hela iha areia remotas hodi asesu bolsu estudu. Ezemplu: povu nia-oan sira iha Suco Mirtuto durante ne’e nunka hetan bolsu estudu. Sira ejiji ba governu atu halo atendimentu ba timor-oan hotu bazeia ba iha valores justisia.
 6. Ministeriu Saude atu re-ativa Postu Saude “Sisca” iha Suco Humboe, tanba fulan ualu (8) ona la-funsiona. Nune’e povu sira difisil tebes atu hetan atendimentu saude.
 7. Ministeriu Administrasaun Estatal no Ordenamentu Territoriu (MAEOT), atu muda sistema projetu PDL ho mekanismu paralelismu ne’ebe mak difikulta tebes suco sira atu hetan projetu iha tinan barak nia laran (Ezenplu: Suco Humboe no Mirtuto). Suco barak mak nunka hetan projetu, kondisaun ne’e hamosu deskontentamentu entre komunidade ho lider komunitariu sira.
 8. MAOET tenki hare’e di-diak bainhira implementa planeamentu ba programa PDD I - PDD II, tanba programa mak Governu sentral halo la kondis ho planu ne’ebe mak hato’o husi Suco. Tuir lolos programa PDD bele en-kaisa mos planu ne’ebe mak halo iha nivel suco nune’e povu bele senti benefisiu husi orsamentu jeral estadu.
 9. MAEOT atu hari’i edifisiu Chefe de Aldeia sira, nune’e estruktura aldeia bele iha fasilidade minimu hodi halo asistensia ba iha komunidade.
 10. Governu liu husi MAEOT atu fo atensaun ba iha insentivu/subsidiu ba Chefe do Suco sira ho nia estruktura tomak iha Suco no Aldeia. Tanba autoridade komunitariu sira la-satisfas ho insentivu ne’ebe governu fo, sira senti ki’ik liu no tenki hein to’o fulan nen (6) mak simu dala ida (Chefe Suco $125/fulan no Chefe Aldeia $80/fulan). Sira la-satisfas tanba membru governu no membru parlamentu sira simu salariu bo’ot la-halimar, prejudika mos folin sasan iha merkadu.  Iha tempu mak hanesan mos sira halo servisu barak iha komunidade nia le’et, halo atendimentu ba servisu ne’ebe mak mai husi ministeriu hotu-hotu no kuaze servisu 24 oras/loron tomak.
 11. Secretariadu Estadu Juventude e Desportu, atu hari’i sentru treinamentu ba Juventude sira iha nivel suco. Durante ne’e difisil tebes ba joventude sira atu halibur malu no kapasita sira-nia an tanba laiha fasilidade minimu iha sira-nia fatin.

 

Ba ita hotu nia atensaun, ami hato’o obrigado wain.

 

Dili: 10 de Maio de 2012

  

Mericio Akara

Direitor Exekutivu Institutu Luta Hamutuk

-------------------