Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Karta Popular Briefing iha Distritu Viqueque no Distritu Baucau/Timor Leste 14 June 2011

Rezultado Diskusaun Baze iha:

 1. Distritu Viqueque:  Sub-Distritu Lakluta (Suku Dilor), Viqueque Villa                                                    (Suku Uma Wain Kraik)
 2. Distritu Baucau:  Sub-Distritu Venilale (Suku Uatu-Haco) Sub-Distritu Baucau                                    (Suku Caibada)

Partisipasaun husi komunidade nudar faktor determinante iha prosesu dezenvolvimentu nasional tanba komunidade nudar autor/sujeitu ba Dezenvolvimentu nasional, nudar benefisiariu ba proses dezenvolvimentu né rasik, Partisipasaun Komunidade sei determina dezenvolvimentu nebe diak, partisipasaun komunidades hahu husi prosesu planeamentu to’o iha prosesu implementasaun dezenvolvimentu né rasik.

Nudar parte ida Sosiadade sivil, Luta Hamutuk hala’o nia knar hodi kontribui ba prosesu dezenvolvimentu nasional mak hanesan: Fasilita informasaun ba komunidade konaba jestaun “Fundu Petrolifero no investimentu Fundo Petroliferu, Desemina Informasaun konaba prosesu transparansia iha Industria Minarai no Gas no mos prosesu Alokasaun no Exsekusaun Orsamentu Geral do Estadu. Deseminasaun informasaun hirak né nudar meius nebe atu hasae ko?esementu komunidade nian hodi nune’e komunidade rasik aktivu liu atu partisipa direitamente iha prosesu dezenvolvimentu nasional.

Fatin Briefing

Aktividade nebe mak hala’o durante loron 12-15 de Abril 2011hala’o iha suku hirak hanesan tuir mai né:

 Distritu Viqueque mak hanesan

1). Suku Dilor(Sub-Distritu Lakluta,).

2). Suku Uma Wain Kraik (Sub-Distritu Viqueque)

Distritu Baucau mak hanesan :

1). Suku Uatu-Haco (Sub-Distritu Venilale)

2). Suku Caibada (Sub-Distritu Baucau Villa)    

 

Objektivu geral:

Fahe informasaun baziku ba komunidade sira iha area rurais konaba asuntu riku soin Mina no Gas iha Timor Leste no prosesu transparensia iha industria mina ho gas, oinsa prosesu Exsekusaun Orsamentu Geral do Estadu, ikus mak oinsa atu hasae ko?esementu Komunidade hodi partisipa iha dezenvolvimentu nasional.  Ho objektivu né importante tebes tanba povu mak autor ba dezenvolvimentu no nain ba rikusoin hirak né, povu iha direitu atu hatene no akompaña prosesu dezenvolvimentu iha rai laran, liu-liu iha asunto rikusoin Mina no Gas no mos prosesu Orsamentu ne’e rasik.

Objektivu Espesifiku:

 1. Hasae koñesementu komunidade sira iha area rurais konaba asuntu riku soin mina no gas iha Timor Leste. Hodi nune’e komunidades sira bele hatene liutan konaba rikusoin no mos alokasaun osan ba Dezenvolvimentu nebe mak mai husi rikusoin minarai no gas nian,  atu nune’e komunidades sira bele hatene sira nia direitu hodi husu tuir alokasaun rikusoin hirak ne’e, no akompaña prosesu dezenvolvimentu iha rai laran, liu-liu iha area rurais
 2. Atu kapasita komunidade iha areas rurais hodi partisipa direitamente ba iha prosesu dezenvolvimentu nasional. Atu kapasita komunidade sira ho informasaun no dadus, liu-liu ba autoridade lokal sira mak nudar agente ba Governu iha baze nune sira bele iha partisipasaun nebe mak kualidade ba iha dezenvolvimentu nasional. 
 3. Atu identifika kandidatu Pontu Fokal Luta Hamutuk nian iha Sub Distritu Suku Dilor, Uma Wain Kraik, Uatu-Haco no Suku Caibada. Identifikasaun kandidatu Pontu Fokal Luta Hamutuk nudar objektivu ikus nebe importante mos ba interese komunidade iha rural no Luta Hamutuk rasik. Tanba Pontu Fokal sei sai hanesan agente transformador iha komunidade nia let.

Materia Briefing

Materia mak hato’o iha Aktividade briefing né mak hanesan tuir main né: Sistema Fundu Petroleum, Implementasaun Extractive Industry Transparency Initiative (EITI) iha Timor-Leste, Exekusaun Orsamentu Geral do Estadu nomos oinsa hasae Partisipasaun Komunidade ba iha prosesu Dezenvolvimentu.

Prosesu Community Briefing

Prosesu Community Briefing mak Luta Hamutuk hala’o, hahu ho intrudusaun husi Luta Hamutuk konaba Servisu Luta Hamutuk, kontinua ho apresentasaun materia, mak hanesan: Fundu Petroliferu, EITI, Orsamentu Geral do Estadu no partisipasaun komunidade iha dezenvolvimentu.  Ba sesaun Segundo husi apresentasaun materia né kontinua ho prosesu diskusaun hamutuk ho komunidades/Partisipantes. Sesaun diskusaun  né hala’o ba loron tomak iha ba kada suku/fatin Community Briefing.

Ejijensia no preokupasuan husi komunidade:

Suku Dilor, Sub-Distritu Lakluta no Suku Uma wain Kraik, Sub-Distritu Viqueque, Distritu Viqueque.

Durante sesaun diskusaun nia laran, partisipantes mak partisipa iha Community Briefing né hato’o preokupasaun no ejijensia nebe mak komunidade sira infrenta iha baze, ejijensia no preokupasaun né mak hanesan tuir mai:  

Suku  Dilor

Preokupasaun husi Komunidades Dilor, mak hanesan tuir mai né

 • Komunidades Suku Dilor preokupa ho kondisaun Estrada nebe mak liga entre Kapital Distritu Viqueque ba Sub Distritu Lakluta no Suku Dilor nebe nia kondisaun la favoravel atu fasilita komunidade hodi hala’o aktividade sosio-ekonomiku.
 • Komunidade Suku Dilor mos ejije ba Governu hodi liga linha Telekomunikasaun iha Suku Dilor atu nune bele fasilita komunidade hodi halo komunikasaun.
 • Komunidade mos ejije ba Ministeriu Saude atu aumenta parteira no Infermeira tanba tekniku mediku nebe mak agora dadaun iha Suku Dilor la sufisiente, tanba tekniku mediku iha nain lima deit, no komunidade mos ejije para Governu fasilita Ambulansia ba suku Dilor atu nuné bele fasilita komunidade hodi asesu ba Saude.
 • Ejije ba Miniterio Saude para harí sistema Saneamentu iha sira nia Suku.
 • Komunidade mos ejije para Governu hadia lalais/tau bronjong no tembok penahan ba iha mota nebe mak sobu dadauk komunidade nia natar no tós nomos uma. Tanba mota sobu rai no rai halai kuaze 800m hanesan ne’e husi tinan 2010 to’o agora seidauk  tau tembok penahan/bronjong.
 • Komunidade Suku Dilor mos ejije hodi hadia lalais irigasaun ba natar (We reka) nebe kuaze 200 hectares mak mota estraga ona ne’e
 • Komunidades Suku dilor mos ejije ba Ministeriu Agrikultura para fasilita hands Tractor ba Suku Dilor hodi nuné bele sira bele uza hodi halai sira nia natar.

Suku Uma Wain Kraik

Preokupasaun husi Komunidades Suku Uma Wain Kraik, mak hanesan tuir mai né:

 • Komunidade Suku Uma Wain Kraik ejije ba Governu liu-liu Ministerio Saude, hodi harí Postu Saude iha Suku Uma Wain Karik, tanba durante né komunidade susar atu asesu ba Saude tanba la iha klinika/Postu Saude nebe mak iha sira nia Suku.
 • Husu ba parte SAS Distritu no mos Nasional para kanaliza beé mos ba komunidade tanba durante ne’e komunidades la hetan asesu ba beé mos, komunidade sei nafatin konsume be mota nian.  
 • Komunidade Uma Wain Kraik mos kestiona no la satisfas ho aktividade Kompania TOKE EGS nebe mak halo estudo iha area suku né, tanba aktividade kompania né la iha ko’ordenasaun diak ho komunidade liu-liu peskador sira nebe mak hela besik iha fatin estudo ne’e,  nebe ikus mais kompania TOKE  EGS estraga fali peskador sira nia sasan hanesan  rede, palampu ho Bero nebe Peskadores uza hodi buka ikan. Manager Kompania TOKE EGS mos akuza komunidade sira mak naok kompania nia sasan peskiza nian.

Suku Uatu-Haco

Prekupasaun Komunidade iha Suku Uatu-Haco, mak hanesan tuir mai né:

 • Komunidade iha Suku Uatu-Haco seidauk senti impaktu investimentu orsamentu durante né tanba komunidade iha Suku né nia kondisaun infrastruktura ladiak hanesan Estrada, laiha eletrisidade tamba né iha aldeia Badu-ho balu komunidade sei sunu kami.
 • Komunidade mos kestiona ita nia mina iha maibe folin mina iha rai laran hodi konsume nia folin aas tebes nebe halo povu labele asesu.
 • Komunidade mos kestiona sustentabilidade Fundu Petroliferu tamba minarai rekursu naturais mak nao renovavel maibe Governu seidauk investe ho diak iha seitor agrikultura, infrastruktura, turismo no rekursu humano tanba sei akontese disigualidade entre populasaun iha Dili no iha area rural.
 • Komunidade mos sei kestiona reseitas domestiko nebe mak durante iha maibe komunidade la hatene orsamentu hirak né ba iha nebe; tamba reseitas ba Orsamentu Geral do Estado tinan-tinan la aumenta.

Suku CAIBADA

Prekupasaun Komunidade iha Suku Caibada, mak hanesan Tuir Mai né: 

 • Komunidade ladun satisfas ho prosesu PDL iha Distrito Baucau tanba proposta komunidade nebe liu iha Asembleia Distrito hanesan Estrada nebe liga entre Aldeia “Anawaru” ba Aldeia “Waimua” maibe la tama iha lista projektu iha Livro Orsamentu Gerla Estado No. 3.
 • Komunidade lider komunitariu kestiona mos ba transparansia iha prosesu implementasaun projektu tanba durante né kompania sira implementa projektu iha nivel Suku laiha kordenasaun ho komunidade no mos ho lider komunitariu sira nebe mak iha Suku né. No projectu balun mak tama iha Suku né mos la iha Informasaun nebe sufisiente ba komunidades no autoridades local sira hodi hatene tuir.
 • Komunidade mos kestiona prosesu reforma Administrativa nebe mak Governu halo maibe la fo vantazen ba prosesu dezevolvimentu nasional hare liu ba kestaun politika tamba muda funsionariu sira la tuir profisaun mak sira iha.      

Pozisaun Luta Hamutuk

Hare ba ejijensia husi komunidade fatin tolu (3) né Luta Hamutuk hakarak hato’o nia pozisaun liu husi karta popular ne’e mak hanesan tuir mai:

 • Infrastruktura nudar nasesidade povu nebe mak to agora Governu seidauk bele responde hanesan Estrada, tembok penahan ba mota, ponte, Eletrisidade no linha Telekomunikasaun, posto saude
 • Prosesu dezenvolvimentu Timor Leste povu seidauk partisipa ho masimu tamba governu seidauk iha vontade diak atu involve povu iha prosesu tomak komesa husi planeamentu to iha prosesu implementasaun projektu
 • Governu seidauk iha planu investimentu nebe diak tamba né povu iha area rural seidauk hetan impaktu husi investimentu Fundu petroliferu nebe mak investe ba iha dezenvolvimentu nasional durante né.
 • Politika reforma Administrativa nebe mak Governu halo la refleta investimentu rekursu humano nebe mak Governu halo durante né maibe hare liu ba kestaun politika.
 • Prosesu iha Programa Dezenvolvimentu Lokal seidauk Refleta povu nia nesesidade nebe tamba ne presija iha mudansa ba prosesu balu hanesan alokasaun orsamentu nebe seidauk refleta povu nia nesesidade, Partisipasaun povu mak seidauk masimu, prosesu foti desizaun nebe mak ladun refleta povu nia planu.
 • Governu mos seidauk iha vontande diak atu garante prosesu transparansia iha implementasaun projektu tamba kompania barak mak implementa projektu la iha transparansia ba komunidade no lider komunitariu.
 • Kompania Toke LNG, kompania ida nebe mak la profesionalismu tamba la iha public relation nebe diak ho komunidade waihira hala’o aktividade estudo tamba né akontese konflitu entre kompania ho komunidade.  

Rekomendasaun                                                 

Bazeia ba ejijensia hirak husi komunidade iha Suku ha´at iha Sub Distrito Rua iha distrito Baucau no Viqueque, Luta Hamutuk hakarak hato’o nia rekomendasaun no ejijensia ba Governu no mos ba Ministerius relevante sira hodi fo atensaun maka’as ba iha tempu badak nia laran. Rekomendasaun hirak né mak hanesan tuir mai:

 • Rekomenda ba Governu atu aloka orsamentu Fundus infrastruktura hodi rehabilita Estrada mak liga Distrito Baucau ho Viqueque
 • Rekomenda ba governu atu aloka orsamentu fundu infrastruktura ba Suku Dilor hodi halo kontruksaun Estrada, irigasaun, eletrisidade, be’e mos rede telekomunikasaun no bronjong ho tembok penahan ba mota nebe fo ameasa bot ba povu nia uma iha suku Dilor.
 • Rekomenda ba Governu atu muda politika reforma Administrativa nebe hare liu ba kestaun politika no la hare ba kestaun profesionalismo.
 • Rekomenda ba governu liu-liu Ministeriu Estatal e Ordenamentu Teritorio atu hadia prosesu PDL hanesan transparansia, akuntabilidade, partisipasaun, no alokasaun orsamentu PDL nebe mak seidauk refleta komunidade nia kondisaun.
 • Rekomenda ba Governu atu hare fila-fali lei Tributariu tamba reseitas domestiko durante tinan hirak né ladun fo reseitas nebe mak signifikante ba Orsamentu Geral do Estadu.
 • Rekomenda ba Governu atu fo kontratu projektu/BOQ nebe sei implementa iha nivel suku ba xefe do suku atu nune bele halo monitoring ba Projektu nebe mak implementa iha sira nia suku.
 • Rekomenda ba Governu liu-liu Ministeriu Saude atu aloka orsamentu Fundu infrastruktura hodi halo kontruksaun ba sentru Saude iha suku Uma wain kraik atu nune komunidade bele asesu ba saude.
 • Rekomenda ba Governu liu-liu sekretariu do Estado Eletrisidade, Agua e Saneamentu atu halo koordenasaun ho komunidade antes implementa projektu linha transmisaun iha distrito Viqueque tanba projektu hirak né estraga mos komunidade nia ai TK iha suku uma wain kraik.
 • Rekomenda ba Ministeriu Saude atu aumenta parteira no infermeiro no fasilita mos ambulansia ba sentru saude Dilor atu nune bele fasilita diak liu tan pasiente sira iha suku Dilor.
 • Rekomenda ba Komisaun D Parlamentu Nasional no Sekretariu do Estado Rekursu Naturais atu halo investigasaun ba problema entre komunidade ho kompania Toke EGS.

 

 

Dili, 01 de Juñu de 2011  

 

Mericio "Akara"

Diretur Exsekutivu Luta Hamutuk