Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Village Meeting in Suku Fatuquero 28 October 2016

Introdusaun

Suku Fatuquero hola parte iha Postu Administrativu Railaco, hanesan Suku capital ne’ebe besik Municipiu  ne’ebe ho nia total populasaun ema hamutuk 4048 kompostu husi Mane ema hamutuk 2020 no Feto ema hamutuk 2028, husi Aldeia rua(2) hanesan: Aldeia Palimano no Caitarahei. Komunidade iha Suku ne’e maioria moris iha vida agrikultor ne’ebe ho nia produtu local hanesan: Ai-farina, hudi, afokat, hare’e, batar, kafe,modo no ai-han seluk tan. Jeralmente Suku Fatuquero komunidade barak mak asesu ona infrastruktura baziku; be’e mos, Estrada, eskola, eletrisidade no saude.

Village Meeting ne’e halibur malu atu tau hanoin hamutuk konaba saida mak akontese iha Suku Fatuquero no Luta Hamutuk bele hatutan ba iha nivel Nasional hodi nune’e departementu relevanate sira bele tau mos atensaun ba problema dezenvolvimentu ne’ebe mak mosu iha nivel Suku. Nomos liu husi enkontru ne’e Luta Hamutuk observa direta ba kondisaun dezenvolvimentu ne’ebe mak la’o iha ne’eba.  

Village Meeting ne’e realiza iha Data: 29/10/2015, iha Sede Suku  Fatuquero. Partisipantes ne’ebe hola parte iha enkontru  ne’e ema hamutuk 18 kompostu husi Mane 12 no Feto ema hamutuk 6 ne’ebe mai husi reprezentantes konselu Suku, komunidade, kordenador eskola no Pontu Fokal Ermera.

 

 

Rezultadu

Durante iha prosesu diskusaun konsege identifika Pontus balun mak hanesan;

Eletrisidade: Suku Fatuquero komunidade barak mak senti ona dezenvolvimentu maibe husi parte seluk  komunidade balun seidauk senti dezenvolvimentu liu husi  infrastruktura (eletrisidade), ho diak tanba husi Ukun-an to’o agora komunidade xefe familia 217 sei tu’ur iha nakukun laran maske lina jeral liga husi Munisipiu (Aileu-Ermera), liu iha komunidade nia hela fatin maibe la liga ba komunidade nia uma. Maske hato’o ona ba Governu, rona bebeik iha media (radio) no diskute iha Parlamentu Naasional.

Agrikultura: Xefe Suku mos mensiona konaba aktividade pekuariu atu halo projetu pilotu tanba iha planu atu komunidade tenki kesi karau no ba programa refloresta (kafe no rambutan), halo toha ona levantamentu maibe sei iha prosesu to’o agora.

Edukasaun: Koordenador eskola mos preokupa konaba programa husi edakasaun atu halo kebun sekolah maibe to’o agora la realiza maske pedidu ne’e haruka ba ona Nasional. Nomos halo kanalizasaun be’e mos ba eskola atu halo kebun sekolah tanba be’e ne’ebe mak agora iha ne’e la sufisiente atu uza ba aktividade hirak ne’e.

Saude: Presiza klinika ne’ebe besik ba komunidade nia hela fatin atu nune’e bele asistensia saude diak ba komunidade tanba iha Railcao komunidade nain rua mate tanba hela do’ok husi villa entaun sira la bele halo tratamentu ba sira nia moras.

Ministeriu Solidaridade Sosial: komunidade mos kestiona konaba prosesu atendimentu husi social regional Ermera ba dezastre naturais (anin sobu uma),  ne’ebe akontese iha tinan 2013 ba Paulo da Cruz, anin sobu total kalen maibe to’o agoraa la hetan ajuda husi MSS nune’e  mos akontese ba Olivia S.Ximenes ne’ebe nia umaa anin sobu iha Data: 11/10/2015 maibe to’o agora la iha rezultadu maske animador social Sub-distritu mai foti ona informasaun.

Konkluzaun

Durante iha enkontru ne’e foti konkluzaun katak;

Village Meeting ne’e importante ba Xefe Suku no komunidade tanba liu husi enkontru ne’e Luta Hamutuk rona no hare’e problema ne’ebe mak komunidade hasoru iha sira nia hela fatin,liu-liu ba programa dezenvolvimentu ne’ebe mak la’o durante ne’e.

Xefe Suku agradese ba Luta Hamutuk ba aktividade ne’e hodi nune’e ema hotu bele fo hanoin tanba Liberta Ukun-an ita hetan ona maibe Liberta ba mukit seidauk hotu.