Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

KARTA POPULAR “LACLUBAR nia Lian” 28 September 2012

Laclubar, hanesan Sub-Distritu ida husi distritu Manatuto, Sub-Distritu ne’e geografikamente hela iha foho lolon, hela iha parte rai klaran entre distritu Aileu, Distritu Viqueque no Manatuto. 


Ho nia baliza mak: Husi parte Oeste baliza ho Sub-Distritu Remixio/Aileu, ba fali parte leste baliza ho suku Barique, parte sul baliza ho Sub-Distritu Natarbora no ba fali parte norte nian baliza ho Sub-Distritu Laclo-Manatuto Villa.   

 

Sub-Distritu Laklubar harii husi suku 6, mak hanesan: Suku Funar, Batara, Orlalan, Manelima, Fatumakerec no Sanana’in ho total populasaun hamutuk ema nain 11.682  

 

Laclubar, rai ida ne’ebe mak buras, matak no malirin tebes iha tempu bailoron ho nia temperature tun to’o 13c. Laclubar, rai ne’ebe mak riku ho produsaun hortikultura no mos riku ho rekursus naturais sira seluk.  Husi tempu Portugues nian to’o agora komunidade Laclubar maioria moris ho vida agrikultor/nudar tos nain. Produtus lokal mak sai favoritu husi rai Laklubar mak: Cafe, Aifuan (Sabraka, Alpokat), modo tahan no mos aihan ne’ebe ho nia durasaun tempu badak nian.  

 

Laclubar laos deit riku ho nia produtu lokal hirak ne’e, maibe Komunidade Laclubar mos iha sira nia abilidade seluk mak komunidade husi fatin seluk la hatene, mak hanesan abilidade produs Bani Wen.    

 

Ho nia produsaun agrikola hirak ne’e, Laclubar sai sentru produsaun ba aifuan, iha distritu Manatuto nian ba tinan barak ona; Maibe ikus-ikus ne’e agrikultores sira preokupa tebes ho kondisaun estrada nebe mak  kontinua at ba bebeik. Kondisaun estrada ne’e difikulta tebes sira hodi hala’o movimentu, atu mai faan sira nia produtu lokal iha merkadu distritu. Asesu Estrada husi Sub-distritu Laclubar ba suku sira seluk sai preokupasaun komunidade nian, tanba suku balun to’o agora seidauk bele asesu ba  estrada, suku hirak ne’e mak hanesan; Suku Funar, Mane Hat, suku fatuisin.   

 

Hodi hatene realidade moris povu Sub-Distritu Laclubar, Luta Hamutuk hala’o aktividade durante loron tolu(3) iha Suku 3, hodi rona saida lolos mak agora dadaun sai povu Laclubar nia hanoin, sira nia espektasaun ba dezenvolvimentu iha base 

 

Aktividades diskusaun komunitariu, nudar programa principal iha Luta Hamutuk

 
Aktividade ne’e hala’o atu fasilita Informasaun ba komunidade, atu hakbesik an ba komunidade hodi nune’e bele hatene diak liu preokupasaun husi komunidade, aktividade ne’e nudar meius ida hodi kapasita komunidade ho informasaun.   

 

Loron 13 to’o 15/Agusto/2012, Luta Hamutuk fasilita diskusaun iha suku (3) iha Sub-Distritu Laclubar, mak hanesan: Suku Funar, Suku Batara no Suku Orlalan. Aktividades ne’e fahe informasaun konaba “Lalaok Operasaun Fundu Minarai, Transparensia iha seitor extraktiva industria, Akuntabilidade iha Orsamentu Jeral Estadu no mos oinsa povu nia partisipasaun iha Dezenvolvimentu Nasional”  

 

Aktividade Diskusaun komunitariu ne’e mos hodi rona komunidade sira nia hanoin konaba “Oinsa dezenvolvimentu ne’e partisipativu liu tan, husu komunidade nia hatene konaba distribuisaun osan husi riku soin minarai no gas, liu husi aktividade ne’e mos atu rona preokupasaun/dezafiu no obstakulu mak sira hasoru ba prosesu dezenvolvimentu rural durante ne’e  

 

OBJETIVO HUSI COMMUNITY BRIEFING:

 1. Fahe informasaun baziku ba komunidade sira iha area rurais kona-ba asuntu rikusoin mina no gas iha Timor Leste, transparensia iha prosesu orsamentu jeral estadu.
 2. Kapasita komunidade iha area rurais hodi partisipa ba dezenvolvimentu rai laran no rona sira-nia hanoin no ideias konaba dezenvolvimentu iha area rurais.
 3. Identifika kandidatu Focal Point Luta Hamutuk nian iha Sub Distritu Lakcubar, Distritu Manatuto, nune’e sira bele tau-matan rasik ba prosesu dezenvolvimentu iha sira nia fatin moris 

 

PROSESU DISKUSAUN

Diskusaun ne’e hahu ho liamenon badak husi delegasaun Luta Hamutuk no loke husi Chefe Suco sira, iha tempu mak hanesan Luta Hamutuk mos esplika objectivu husi  implementasaun aktividade ida ne’e.     

 

Aktividade ne’e kontinua fahe informasaun baziku konaba saida mak Fundu Petroliferu, nia kontiudu no lalaok lao oinsa, esplika mos oinsa prosesu implementasaun transparensia iha extraktiva industria minarai no gas (EITI) iha Timor-Leste no esplika mos lalaok orsamentu jeral estadu.  

 

Prosesu tuir mai aprezentador sira fasilita diskusaun ho partisipante sira konaba oinsa sira nia partisipasaun iha kualker dezenvolvimentu iha nivel rural no nasional, hahu husi prosesu planeamentu, implementasaun no to’o oinsa komunidade rasik halo monitorizasaun ba prosesu dezenvolvimentu ne’e.   

 

Iha prosesu ne’e mos, ekipa Luta Hamutuk fo espasu atu komunidade hato’o sira nia hanoin, ideias oinsa sira partisipa iha prosesu dezenvolvimentu lokal/iha sira nia suku. Nune’e mos ekipa fasilitator Luta Hamutuk fasilita partisipantes iha briefing ne’e hodi identifika preokupasaun no akumula problema mak komunidade hasoru.   

 

Bainhira akumula ona ideias no preokupasaun husi komunidade sira, Luta Hamutuk halo aproximasaun partisipativu ho ai-problema (problem-tree) hodi kapasita komunidade oinsa formula no identifika sira-nia problema, defini prioridades no meus atu rezolve


METODOLOGIA DISKUSAUN BASE

Metodolojia ne’ebe Luta Hamutuk uza durante diskusaun mak metodu partisipativu. Metodu partisipativu katak diskusaun tenki la’o ho partisipasaun maximu husi audiens sira (dua arah), iha konversaun entre aprezentador ho partisipante sira.  

 

Tanba-ne’e, aprezentador sira esplika materia diskusaun ho atraktivu ne’ebe bele atrai ema hotu atu sai kritis, ho linguajen ne’ebe simples atu ema komprende lalais, iha mos espasu ba ema hotu atu koalia ho livre bainhira hato’o sira nia hanoin.   

 

Nune’e mos, hodi hafasil komprensaun partispante sira, aprezentador sira uza foto, mapa ho halo dezenho balun hodi hafasil liu tan partisipante sira nia komprende. Antes atu hahu  disksaun, partisipante sira  simu dokumentus hanesan Faktus Informasaun nebe informa ho simplesmente sobre asuntu Orsamentu Geral do Estado, Fundu Minarai no EITI.

 
SUCO FUNAR 

Diskusaun iha suku Funar, hala’o iha loron 13-08-2012. Partisiapntes mak partisipa hamutuk nain 45. Feto hamutuk nain 9 no Mane hamutuk nain 36.

Suku FUNAR  iha nia aldeia hamutuk 4 ho nia uma kain hamutuk 291, maioria populasaun moris nudar tos nain.   

 

Preokupasaun povu FUNAR mak:   

 • Komunidade suku Funar preokupa tebes ba kondisaun estrada no Ponte. Komunidade kestiona kondisaun estrada ne’ebe mak klot tebes no laiha ponte durante ne’e, afeita tebes ba komunidade suku Funar bainhira iha tempu udan.
 • Komunidade preokupa mos ba implementasaun uma lima nebe mak governu promete ba feto faluk no defisiente sira. Tanba to’o ohin loron planu uma lima ne’e seidauk  implementa. 
 • Problema be mos ba komunidade no ba escola, sai preokupasaun urgente tanba durante ne’e komunidade seidauk bele asesu ba be mos, komunidade sei konsume be mota.
 • Komunidade Ejije ba ministeriu saude para loke klinika/postu saude iha sira nia suku. Preokupasaun ne’e hato’o tanba komunidade atu hetan tratamentu saude, tenke la’o to’o Sub-Distritu Laclubar, komunidade tenke lao ain ho durasaun horas 2, Km 9.
 • Profesores no komunidade eskola publiku Funar ejije ba Ministeriu Edukasaun hodi hadia lalais uma eskola ne’ebe mak nia kondisaun at, fasilita fasilidade eskola (Livru materia ba eskola primaria). Husu ba Ministeri Edukasaun para rekruta tan profesores hodi mai hanorin, tanba eskola primaria  Funar falta de profesores.
 • Asesu eletrisidade sai preokupasaun bo’ot ba komunidade suku Funar nebe to’o agora seidauk hetan asesu ba eletrisidade. Tanba ne’e komunidade suku Funar ejije ba EDTL-Distritu Manatuto no Sekertariu Estadu Eletresidade, hodi dada Eletresidade  ba komunidade
 • Komunidade suku Funar mos ejije ba Ministeriu Solidaridade Sosial, para tau matan ba sira nia kapela ne’ebe at  

 

SUCO BATARA

Diskusaun iha suku Batara, hala’o iha loron; 14/08/2012. Partisipante mak partisipa hamutuk nain 36. Feto hamutuk nain 8 no Mane hamutuk nain 28. Suku Batara ho nia total uma kain hamutuk: 275,  ho nia total populasaun hamutuk nain 1,766. 

Ejijensia husi Komunidade Suku Batara mak hanesan:

 • Komundade husi suku Batara ejije ba  Ministeriu Obras Publiku hodi tau matan no hadia estrada ne’ebe mak liga entre suku Batara ho suku sira seluk, no mos estrada iha suku Batara laran. Tanba estrada ne’ebe mak iha suku laran kuaze at hotu ona, nune’e difikulta sira hodi asesu transporte publiku.
 • Hodi garante desentralisasaun atu bele lao, Autoridade Lokal suku Batara husu ba MAEOT hodi hadia sede aldeia sira, nune’e xeve aldeia sira mos bele hala’o nia servisu  ho diak, tanba xeve aldeia sira ne’e mak atende problema barak husi komunidade.
 • Liu husi Diskusaun ne’e, komundade Batara mos husu ba Diresaun Agua i Saneamentu hodi fasilita komunidade atu dada be mos ba aldeia ne’ebe mak seidauk bele asesu ba be mos
 • Ejije mos ba Diresaun Agua e Saneamentu hodi harii haris fatin/sentina iha kada aldeia, fasilita komunidade hodi hariiharis fatin/sentina iha komunidade sira nia uma atu nune’e komunidade bele moris saudavel liu tan.
 • Joventude suku Batara husu ba Sekertariu Estadu Joventude e Desportu (SEJD) atu fasilita fasilidade desportu nian no oferese meus kapasitasaun iha areia komputador ba joventude, tanba durante ne’e joventude sira la’o do’ok no difisil tebes atu asesu ba treinamentu ruma 

 

SUCO ORLALAN 

Suku Orlalan, nudar suku ida mak iha postu Sub-Distritu Laclubar. Suku Orlalan iha nia aldeia hamutuk 8, aldeia 4 iha villa no aldeia 4 mak do’ok husi Suku. Total populasaun Suku Orlalan hamutuk 1.575. Maioria komunidade ho nia vida moris nudar tos nain. 

 
Produtu lokal suku Orlalan mak hanesan Fehuk, Ai-farina, café, sabraka no alpokat. 

 
Community Briefing iha suku Orlalan hala’o iha loron 15-08-2012 , total partisipante hamutuk ema nain 36. Husi numeru ne’e, feto hamutuk nain 8 no Mane hamutuk nain 28.  

 
Preokupasuan husi suku Orlalan :

 • Asesu ba Estrada, Komunidade iha suku ne’e ejije atu hadia Estrada entre aldeia ba suku, suku ba Sub-Distrito no Sub-Distrito to’o distrito atu nune’e sira bele faan sira nia produtu local mai to’o iha nasional tanba durante ne’e sira nia produtu local sai at hotu
 • Asesu ba bee mos iha suku Orlalan sei nafatin sai preokupasaun principal mak tenke resolve hamutuk. Maioria komunidade sei  nafatin la asesu ba be mos iha tinan barak ona, ho ida ne’e Komunidade ejije ba Diresaun Agua e Saneamentu hodi kanaliza bee mos ba iha komunidade sira
 • Asesu ba eletrisidade. Eletrisidade sai hanesan problema bo’ot ba suku tanba to’o agora maioria komunidade seidauk asesu ba eletrisidade tanba Kompania Aitula ne’ebe kaer projeto harii ai rin eletrisidade no dada linha transmisaun abandona hela nia servisu ne’e fulan tolu ona
 • Komunidade xeve familia hamutuk 29 iha aldeia Nauleen suku Orlalan seidauk hetan asesu ba eletrisidade ho nune’e komunidade ejije ba Sekertario Estadu Eletrisidade hodi toma responsabiliza dada linha elestrisidade urgentemente 
REKOMENDASAUN 

 1. Ministeriu Obras Publiku, toma responsablidade urgentemente hodi hadia estrada no  ponte ne’ebe mak liga entre suku Funar ho Sub-Distritu Laclubar, estrada sira iha suku laran no mos estrada ne’ebe mak liga Sub-Distritu Laclubar ho  Distritu Manatuto, ne’ebe nia kondisaun kontinua at ba bebeik ona. Komunidade suku Funar, ejije hodi hadia lalais sira nia Estrada no halo ponte, tanba hahu husi tinan 2000 to agora, suku Funar la hetan atensaun husi Governu Sentral hodi hadia sira nia estrda no ponte. Nune’e bele fasilita komunidade sira bele lori sira nia produsaun lokal ba merkadu Laclubar. Komundade suku Batara ejije ba Ministeriu Obras Publiku hodi hadia estrada  no baleta kuak ba Aldeia sira. Tanba estrada no baleta sira ne’ebe mak iha suku laran kuaze at hotu ona
 2. Sekertariu Estadu Agua e saneamentu: Problema Bee mos ba komunidade no ba escola sai preokupasaun ba komunidade Laclubar, tanba durante ne’e komunidade seiduak bele asesu ba bee mos. Tanba durante ne’e komunidade Laclubar, liu-liu Komunidade suku Funar, Batara, Orlalan sei nafatin konsume bee mota. Atu hetan bee komunidade lao ai kuaze Km 2-3. Komunidade suku Batara no Orlalan husu ba Sekretario estadu Agua I saneamentu hodi hari MCK/haris fatin no sentina iha kada Aldeia
 3. Husu ba Membru Governantes no membru Parlamentu Nasional hodi halo vizita beibeik ba komundade sira mak hela iha areia remotas, liu-liu ba Sub-Distritu Laclubar hodi hare besik liu komunidade nia moris, rona sira nia ejijensia /preokupasaun, hodi nune’e bele tau iha planu dezenvolvimentu nasional
 4. Sekertario Estadu Eletrisidade , tau matan ba  problema eletrisidade mak inplementa iha Sub-Distritu Laclubar, tanba suku no aldeia barak mak seidauk asesu eletrisidade. Husu ba Sekretariu Estadu Eletrisidade urgentemente toma reponsabilidade dada eletrisidade ba suku Funar tanba durante tinan 12 rua ona suku funar la asesu ba eletrisidade. Husu ba Sekretariu Estadu Eletrisidade hodi husu klarifikasaun ba Kompania Aitula ne’ebe mak abandona hela projectu harii ai rin, dada fiu eletrisidade ne’
 5. Ministeriu Edukasau :  Profesores eskola publiku Suku Funar hamutuk ho Komunidade, ejije ba Ministeriu Edukasaun hodi hadia lalais uma eskola ne’ebe mak nia kondisaun at ona ne’e, fasilita (Livru material, meja no kadeira) ba eskola primaria nian. Husu mos ba Ministeri Refere hodi rekruta profesores hodi mai hanorin iha eskola primaria Funar, tanba durante ne’e eskola primaria suku Funar falta profesores
 6. Ministeriu Saude, presiza aumenta tan Postu saude iha kada suku to’o aldeia, tanba komunidade husi suku Funar, Batara, Orlalan labele asesu ba asistensia saude, tanba la iha fatin Postu/Sisca. Komunidade suku funar Ejije ba Ministeriu Saude para loke klinika/postu saude iha sira nia suku. Tanba durante ne’e laiha postu saude iha sira nia suku, nune’e komunidade suku Funar susar atu hetan tratamentu saude, komunidade atu asesu tratamentu saude tenke la’o ain ho durasaun horas 2 atu to’o Sub-Distritu Laclubar hodi hetan tratamentu saude
 7. Ministeriu Administrasaun Estatal no Ordenamentu Territoriu (MAEOT), Hodi garante desentralizasaun bele la’o diak, Autoridade Lokal Suku Batara, Orlalan no suku Funar husu ba  MAEOT hodi hadia sede Aldeia sira iha Sub-Distritu Laclubar, nune’e xeve Aldeia sira bele hala’o servisu ho diak. Husu ba MAEOT atu hari’i edifisiu xeve de Aldeia sira, nune’e estrutura Aldeia bele iha fasilidade minimu hodi halo asistensia ba iha komunidade. Ba MAEOT, atu fo atensaun ba iha insentivu/subsidiu ba Xeve suku ho ninia estruktura sira. Tanba Autoridade komunitariu sira la satisfas ho insentivu ne’ebe governu fasilita ba sira, sira senti ki’ik liu no tenki hein to’o fulan nen (6) mak simu dala ida. Sira la satisfas tanba insentivu mak sira simu labele sosa buat ruma, tanba folin sasan iha merkadu sae makas
 8. Ministeriu Solidaridade Social, komunidade suku Funar ejije ba Ministeriu refere hodi implementasaun lalais uma lima nebe mak governu promete ba feto faluk no defisiente. Tanba to’o ohin loron planu uma lima ne’e seidauk implementa
 9. Sekretriadu Estadu Juventude e Desportu atu hari’i sentru treinamentu ba Juventude sira iha nivel suku. Durante ne’e difisil tebes ba Juventude sira atu halibur malu no kapasita sira-nia an tanba laiha fatin hodi halibur sira. Joventude suku Funar, Batara husu ba SEJD atu harii sentru joventude iha sira nia suku, nune’e joventude sira bele halibur malu hodi hala’o aktividade ruma. Joventude sira husi SEJD para azuda fasilidade desportu nian no oferese meus kapasitasaun iha areia komputadoria no lingua ba sira

            

Ekipa Community Briefing:

Zenilto Zeneve, Francisca, Jonatan Gonsalves, Mita no Nelson Miranda