Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

News

Suku Tolu iha Manufahi Izolado
08 April 2013

  Tuir fiskalizasaun Luta Hamutuk (LH) iha distritu Manufahi nota katak durante tinan 13 nia laran komunidade suku Betano, Babulo no Suku letefoho ho izoaldo ba dezenvolvimento. “durante loron 21 to’o 24 fulan marsu tinan ne’e, ami halo sorumutu ho komunidade, sira hato’ ...

LH Rekomenda Xanana Reforma V Guverno
08 April 2013

Organizasaun Naun Guvernamentais Luta Hamutuk (LH) ne’ebe durante ne’e kontrolo atividade Guverno, rekomenda ba Primeiru Ministru (PM) Xanana Gusnao atu reforma tia estrutura V Guverno tanba boot demais. “Ami rekomenda ba PM Xanana atu hamenus estrutura iha V Guverno no hari&rsquo ...

Gasta Millaun $ 7, Edifisu Kamara Munisipiu Abandona
08 April 2013

  Sosiedade sivil sira kestiona makás Politika Governu nian hodi gasta osan estadu millaun $7 dolar Amerika ne’ebe uja ba hari’i edifisiu Kamara Munisipiu maibè edifisiu balun abandona. Diretur Organizasaun Naun-Govermental Luta Hamutuk, Mericio Akara preokupa ho osan ...

Rezultadu Advokasia LH: Infra-estrutura Baziku Manufahi Hakdasak
08 April 2013

  Bazeia ba rezultadu advokasia no monitorizasaun ne’ebè Organizasaun Naun-Governamental (ONG) Luta Hamutuk (LH) halo iha suku 3 iha Distritu Manufahi hatudu katak infra-estrutura baziku iha fatin ne’e sei hakdasak. Deziminasaun informasaun ne’ebè LH halo liu hus ...

Luta Hamutuk Konsidera PN Baruk-ten, ”Budu” Lei Reparasaun iha Gaveta
26 March 2013

  Prezidente Komisaun E, trata Asuntu Veteranus, Virgilio da Costa Hornai hateten katak, lei reparasaun ba vitima sira seidauk bele deskuti iha plenaria, tanba sei estuda kondisaun real iha rai laran, maibe sosiedade sivil liu-liu Luta Hamutuk konseidera Parlamentu Nasional baruk ten atu produz ...

Lei Tributaria Mandul
26 March 2013

  ONG Luta Hamutuk (LH) konsidera politika ne’ebè implementa ona lei tributaria mandul tanba dezde 2009-2013 implementa maibe folin nesesidade baziku no material kontrusaun sivil laiha mudansa no pior liu tan folin sa’e bei-beik, no lori impaktu ba povu kbiit laek sira.   ...

“Lei Vitalisia Eduka Ema Sai Baruk Ten”
15 March 2013

Direktur Ezekutivu ONG Luta Hamutuk (LH) Mericio Akara hateten, lei pensaun vitalisia bainhira la iha alterasaun signifika katak, lei refere sei eduka ema atu sai baruk ten, tanba maioria ema ne’ebe mak hetan vitalisia sei iha kategoria produktivu hodi hala’o kna’ar.  “O ...

MERN - LH Partisipa inkontru EITI iha Oslo, Nasaun Riku “Moris Kiak Nafatin Moris - Iha Konflitu”
13 March 2013

  Timor  Leste  nudar mos  membru  board EITI, tanba ne’e Governu liu husi Ministeriu Enerjetika  no Rekursu Naturais (MERN) ho ONG naun Governamental  Luta Hamutuk (LH) partisipa enkontru  EITI  iha Oslo Norvegia hodi koalia kona ba Nasaun sira ne& ...

Estabelese Kritèria Antes Konvida Investór
12 March 2013

    Organizasaun  Naun Governamentais Luta Hamutuk konkorda ho iniasitiva Prezidenti da Repúblika Taur Matan Ruak hodi konvida investór internasional mai investe iha rai laran, maibè antes ne’e, Governu tenki estabele uluk kritèria ruma nune&rsqu ...

Retornu Auto Estrada Sei Lori Tempu
12 March 2013

  Maske Governu iha ambisaun atu halo auto estrada iha parte Kosta SúL, maibè ninia retornu husi auto estrada ne’e rasik seidauk klaru no lori tempu naruk. “Nusa la hadi’a uluk estrada iha rai laran ne’ebe agora kondisaun sei grave hela,” deklara Vice ...