Partisipante husi Akademia sira wainhira partisipa Seminar Nasional ho assuntu "“Politika Investimento iha Area Rekursu Humano Hanesan Xave Importante ba Dezenvolvimento Nasional iha Futuru”, iha Delta Nova