Diskusaun Base konaba Implementasaun EITI iha Timor-Leste, Managementu Fundo Petroliferu, Exekusaun Orsamentu Geral do Estado no oinsa Partisipasaun Komunidades Iha Prosesu Dezenvolvimentu Nasional