Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

“GOVERNU LADUN IHA ATENSAUN MAKSIMU HODI INVOLVE TRABALHADOR TIMOR OAN IHA AREA PRODUSAUN MINARAI & GAS IHA BLOKU KITAN 15 November 2013

Hanesan nasaun ne’ebe sei as ho numeru dezempregu oinsa governo buka meus hodi resolve problema hirak ne’e????

 

 

Governo Timor-Leste  halao ona visita ba iha kampu mina matan Kitan, maibe seidauk iha alternative hodi husu tuir konaba Timor oan nain hira mak servisu iha kampu minarai Kitan (Kitan field). To’o agora governo mos  lahatene ema Timor oan nain hira mak servisu iha kampu Kitan ne’e no sira nia posisaun no skill iha area saida deit (teknik mekaniku,  elektroniku, pintor, cleaner ka manutensaun). Ne’e kestaun ida ne’ebe mak ita Timor oan tenki ijiji nafatin ba governo hodi fo hanoin ba kompania minarai sira ne’ebe  halao eskplorasaun no produsaun iha area exlusiva tasi Timor no area konjunta (JPDA) entre Timor Leste no Australia. Iha area kitan field, trabalhadores ne’ebe halo serviso iha ne’eba mesak ema estrangeiros deit mais ou menus (90%), barak liu husi Africa do Sul no Filipina, e Timor oan mak servisu iha Kitan ne’e hamutuk ema nain 22, iha ema nain hitu (7) deit mak servisu iha posisaun nudar tekniku, ne’e hatudu ita Timor ladun iha atensaun hodi kontribui ba servisu iha area petroleu.

 

 

Maske nune’e governo Timor-Leste la tau importansia ba asunto trabalhador ne’e. ita bele konsidera Timor-Leste nia rekursus naturais ne’e so ema estrangeiros deit mak aproveita hodi hariku sira nia  án no hamoris ekonomia rai seluk. Ita Timor oan mak observa deit /sai penonton husi loron ba loron, tamba ita ladun hetan atensaun husi ita nia governu rasik. Hanesan Timor oan ida sente triste tebes tamba Timor hanesan nain ba rekursus naturais ne’e maibe ema Timor oan ne’ebe servisu iha area  tasi laran ne’e minimu liu no ema estrangeiros mak dominante/barak liu. Hanesan sidadaun ita so bele ejijiba governu par abele iha partisipasaun husi sidadadun ne’ebe iha skill no konhesementu iha area minarai no gas. Tamba governo Timor-Leste ne’ebe reprejentante povo,  la dun koalia konaba interese povu ida ne’e, ita bele diskonvia dala ruma osan husi mina ne’e taka tiha sira nia matan no neon no la hanoin povu kiik no kiak sira nia halerik konaba kampu servisu.

 

 

Governo Timor-Leste hari’i Autoridade ida ne’ebe bolu Autoridade Nasional do Petroleum (ANP) ne’ebe atu estabiliza regulamento ou kondisaun ba aktividades mina no gas iha area exclusive tasi Timor no area konjunta (JPDA) nia laran. Maibe iha realidade ANP seidauk koalia ho maksimu konaba asunto trabailhadores ninian iha area konjunta, durante ne’e tuir ami nia observasaun ANP so koalia deit mak politika/kebijakan (policy) konaba Health Safety Environment and Quality Risk (HSEQR) no kontratu entre compania sira ne’ebe mai halao operasaun iha tasi Timor.

 

 

Entaun se mak iha responsabilidade para atu bele koalia konaba involvimento trabailahoderes Timor oan sira hodi involve iha projeitu ne’ebe lao hela iha tasi Timor?  Ida ne’e perguntas bo’ot ba Timor oan hotu.  Dala ida tan atu dehan  ema estrangeiros  mak servisu  maioria/barak iha tasi Timor ne’e, signifika ema estranjeiru mak hetan benefisio  barak  liu iha area petroleum ne’e kompara ema Timor oan sira, tamba ita nia ema minimu mak servisu iha tasi Timor. Entaun Timor oan husik  nia  rekursus naturais ba ema seluk hodi goja, maske Timor oan rasik barak mak sei moris iha linha povoreza niao kos.

 

 

Ita rona membru governo no politik nain sira koalia barak iha Media jornais, Elektronik no iha Parlamento Nasional, barak liu foka konaba rendimento ne’ebe governo Timor-Leste hetan husi kampo minarai no gas tasi Timor, maibe la koalia konaba halo nusa mak bele involve ema Timor oan barak hodi bele ba servisu iha projeitu minarai & gas ne’e.

Hanesan Timor oan ida, hau triste tebes tamba governo Timor-Leste husik ninia rekursus naturais ba ema estrangeiros mak hetan benefisio barak liu duke ema Timor oan hanesan rai nain nasaun ida ne’e nian.  Se karik kondisaun mantein nafatin hanesan ne’e to’o projeitu iha tasi Timor hotu mos sei la afeita ba povu Timor nia moris iha futuru.

 

 

Kuando ita dehan ho rajaun tamba Timor oan seidauk iha kapasidade no esperensia, entaun governo Timor-Leste tenki ijiji no fo presaun ba kompania minarai ne’ebe halo opersaun iha iha tasi Timor para bele fo treinamento liu husi formasaun konaba mina nian tuir standard international ba Timor oan, para hodi involve iha projeitu sira ne’ebe lao hela iha tasi Timor. Timor oan agora dadaun barak mak remata sira nia estudu konaba mina no gas nian iha kapasidade diak tebes nomos experensia ne’ebe maksimu.  Hau fiar katak Timor oan mos bele tamba iha finalista barak ne’ebe ho kapasidade ne’ebe diak mak seidauk hetan oportunidade hanesan ema estrangeiro sira, ne’ebe agora servisu hela iha area produsaun tasi Timor. Tuir hau nia observasaun katak finalista sira agora ne’ebe hasai ona sira nia kursu iha area petroleum ne’e  bele ona atu servisu iha area minarai no gas iha area konjunta (JPDA) ne’ebe agora dadauk produs husi kompania sira.

 

 

Se governo la fo atensaun maksimu ba asuntu ida ne’e, Timor oan atu ba fali buka experiensia iha ne’ebe?. Agora operasaun iha tasi Timor mak oportunidade diak ba Timor oan atu buka experiensia iha ne’e no dezenvolve sira nia skill tuir standar mak iha.

Ikus liu hau hakarak fo rekomendasaun ba Governo oinsa buka dala alternativu para finalista sira ne’ebe remata ona kurso iha area mina no gas ne’e bele servisu ou buka esperensia iha servisu produsaun minara & gas iha area tasi Timor. Ita hare’e ba realidade sira ne’ebe remata ona kursu maibe labele halo buat ida hodi kontribui ba estadu ne’e tamba ita fo liu oportunidade ba trabalhadores estrageiro mak hetan benefisiu husi eksplitasaun ita nia riku soin ne’e.

Ho esperansa bo’ot ita espera katak ita nia governu liu husi Ministerio Petroleum Rekusu Naturais e Minerais bele dezenvolve ita nia area Petroleum ho diak, maibe ami sujere presija iha kolaborasaun no kooperasaun diak liu tan ho entidades hotu, intermus nivel academia, sosiedade civil no mos fo prioridade ba iha partisipasaun husi komunidade ne’ebe hanesan sujetu ba dezenvolvimentu nasional.

 

Hakerek nain : Angela Mytha Freitas

Staff Luta Hamutuk & Estudante DIT