Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Quarterly Meeting DIMC Manufahi 10 September 2015

Intordusaun

Iha tinan 2015, Luta Hamutuk antes hala’o aktividades monitoramentu no advokasia ba projetu ne’ebe mak implementa iha ona Municipio, Luta Hamutuk sei hala’o uluk enkontru ho Membru DIMC no Pontu Fokal ho tema “quarterly meeting” iha enkontru DIMC ida ne’e hodi diksute prosesu dezenvolvimentu ne’ebe mak la’o iha Municipio, Posto Administrativo no Suku. Tanba Luta Hamutuk senti liu husi enkontru ida ne’e Membru DIMC sira no Pontu Fokal bele fahe informsaun ba malu konaba dezenvolvimentu ne’ebe mak la’o iha ida-idak nia hela fatin. Aktividade ida ne’e rasik la’o tanba hetan apoiu husi Integrity Action.

Quarterly Meeting ne’e realiza iha Data: May 14- 2015, Sede Suku Holarua, Posto Administrativo Same no Municipio Manufahi, ne’ebe partisipantes ema hamutuk 16 (Mane 15 no Feto 1), partisipantes hirak ne’e mai husi Xefe Suku, Xefe Aldeia, reprezentante Kompania Lokal, Radio Komunidade, OPS (PNTL), Pontu Fokal, Katequista no Juventude.

Iha prosesu diskusaun konsege la’o  diak tanba membru DIMC no Pontu Fokal sira partisipa ativu hodi diskute konaba dezenvolvimentu ne’ebe mak la’o  ona iha sira nia Municipio. No issu ne’ebe mak Membru DIMC no Pontu Fokal sira konsege hato’o ba malu mak hanesan:

  1. Husi Kompania Lokal kestiona konaba programa ILo nian ne’ebe mak atu hala’o programa manutensaun  Estrada iha Suku Ladikin, rehabilitasaun Estrada iha Suku Daisua no tuir planu loke tenderizasaun ba  kompania Lokal ne’e iha Data;19-05-2015, iha tenderizasaun ne’e Kompania Lokal husu ba Luta Hamutuk nia akompaniamentu ba  prosesu hirak ne’e.
  2. Pontu Fokal mos  informa konaba iregularidade ne’ebe mak EJS PNDS ne’ebe hala’o iha Suku Daisua konaba pagamentu ba trabalador sira iha kontratu ne’e U$ 1,5000,00 ba kada Aldeia maibe realidade ne’ebe mak akontese Tezoreiru EIP fo osan ba kada Xefe Aldeia U$ 3,000,00, ho ida ne’e osan restu hirak ne’e ba ne’ebe. Maske projetu fiziku hirak ne’e ho kualidade no iha enkontru akuntabilidade mos komunidade sira mos lakestiona tanba la hatene.
  3. Ba programa PNDS ne’e mos Xefe mos konsege hato’o  konaba prosesu PNDS nian ne’ebe mak lala’ok iha Suku Holarua ne’ebe ho transparansia ba prosesu hotu no tuir mata dalan PNDS (MOP), Xefe Suku mos informa ba Membru DIMC no Pontu Fokal sira nia sei la tolera kualker Kompania Lokal ne’ebe mak husi fatin  atu implementa projetu fali Suku Holarua tanba iha ne’e Kompania Lokal mos barak.
  4. Pontus seluk mos Luta Hamutuk hato’o projetu 2 ne’ebe mak aloka husi Governu iha tinan 2015, ne’ebe mai husi fundu infrastruktura (eskola politiknik no rehabilitasaun Estrada rural Manufahi), maibe projetu eskola politik Tekniku tuir informasaun ne’ebe mak Luta Hamutuk hetan husi Diretur Nasional hateten katak eskola ne’e fatin servey hotu ona fatin iha Natarbora no Betano, komesa husi Fulan Maiu to’o Juni preparasaun kontatu ba Kompania Nasional no possible kontrusaun bele akontense iha fulan Juli tinan ne’e. Konaba Estrada to’o agora Luta Hamutuk seidauk hetan informasaun husi MIOP banhira mak projetu ne’e bele implementa.

 

Rezultadu

Husi Pontus hirak ne’ebe mak mensiona iha leten membru sira diksute hodi konsege fo hanoin ba atu resolve mak hanesan tuir mai ne’e:

  1. Konaba programa ILO nian ne’ebe mak atu la iha ne’eba Sekretariadu Komite sei hala’o akompania ba Kompania Lokal hahu husi prosesu tenderizasaun ba Kompania sira iha nivel Postu Administrativu.
  2. Konaba Programa PNDS nian membru sira sei  koalia ba malu hodi resolve problema iha ida-idak nia Suku atu nune’e labele impede ba programa PNDS tuir mai.
  3. Konaba projetu 2015 Luta Hamutuk iha Nasional sei follow up iha Ministreriu MOP konaba lala’ok implementasaun projetu ne’e.

Konkluzaun

Husi prosesu enkontru ida ne’e konsege la’o diak tanba partisipantes hotu fo sira nia hanoin diskute konaba prosesu dezenvolvimentu ne’ebe mak agora la’o iha ne’eba no espera katak liu  husi enkontru DIMC ne’e hanesan meus ida hodi  komunika ba malu atu bele resolve problema dezenvolvimentu.

Note:

Iha tinan 2015 Luta Hamutuk no DIMC Same identifika projetu ne’ebe mak implementa iha baze hanesan tarjetu projetu hodi monitoramentu mak hanesan; projetu rehabilitasaun Estrada iha Suku Daisua programa ILO no Kanalizasaun be’e mos ba Aldeia 3 Suku Daisua programa Water Aid.