Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Quarterly Meeting DIMC Tutuala 10 September 2015

Intordusaun

ha tinan 2015, Semester primeiru Luta Hamutuk antes hala’o aktividades monitoramentu no advokasia ba projetu sira iha Municipio, Luta Hamutuk sei hala’o quarterly meeting ho Membru DIMC no Pontu Fokal  sira hodi diksute prosesu dezenvolvimentu ne’ebe mak la’o iha Municipio, Posto Administrativo no Suku.  Ho enkontru ne’e  Membru DIMC sir abele hato’o konaba prosesu dezenvolvimentu ne’ebe mak aagora la’o iha sira nia hela fatin. Aktividade ida ne’e rasik la’o tanba hetan apoiu husi parseiru Integrity Action.

Quarterly Meeting ne’e realiza iha Data: May 27- 2015, Sede NGO ONE, Posto Administrativo Tutuala no Municipio Lautem, ne’ebe partisipantes ema hamutuk 10 (Mane 9 no Feto 1), partisipantes hirak ne’e kompostu husi Rep.ADS Tutuala, Kompania Lokal, Veterano pessoal, Xefe EDTL ho nia EKipa, Rep.NGO Lokal, Pontu Fokal no komunidade.

Iha enkontru ne’e la’o diak tanba  membru DIMC sira  diskute diskusaun konsege la’o  diak tanba membru DIMC no Pontu Fokal sira partisipa ativu hodi diskute konaba dezenvolvimentu ne’ebe mak la’o  ona iha sira nia Municipio.

Pontus sira ne’ebe mak Membru DIMC no Pontu Fokal sira diskute  mak hanesan:

  1. Pontu Fokal Sergio kestiona  konaba servisu perfurasaun be’e mos no kanalizasaun be’e  mos iha Mehara, ne’ebe sistema servisu Xefe, SAS Municipio ne’ebe mak sai hanesan responsablidade maske NOG ONE mak hala’o proposta ba Embaixada Jaapaun liu husi nia Ajensia Jica. Tuir planu  servisu ne’e SAS Distritu, ONG ONE no komunidade mak servisu hamutuk hodi implementa projetu ne’e. Realidade prosesu ida ne’e la’o Xefe Suku, SAS Distritu mak komunika direta ba KompaniaGEO Teknik (India) hodi halo kontratu no servisu komunidade sira nunka involve. Maske projetu ne’e remata ona no hein halo inagurasaun no intrega ba komunidade.
  2. Membru sira mos kestiona konaba servisu implementasaun projetu rehabilitasaaun  eskola filial iha Mehara ne’ebe Xefe Suku mak sai hanesaan implementador ba projetu ne’e tuir lolos komunidade mak implementa tanba projetu komunitariu no Xefe hanesan lider komunitariu ne’e nia sai monitoramentu hodi kontrolu atu projetu ne’e la’o diak. No konaba implementasaun projetu rehabilitasaun eskola SMP ne’e diak tanba komunidade sira mak sai hanesan implentador (ema nain 9).
  3. Konaba rehabilitasaun Estrada iha Tutuala membru sira la diskute tanba projetu ne’e halo sira komfuzaun tanba projetu ne’e kleur ona no to’o agora projetu sei la’o hela.

 

Rezultadu

Husi Pontus diskusaun iha leten hodi konsege fo hanoin ba atu hadiaa iha futuru mak hanesan tuir mai ne’e:

Konaba projetu perfurasaun be’e mos iha Suku Mehara depois hato’o ba malu liu husi inagurasaun no intrega ba komunidade nomos sei halo auditoria eskternal ba gastus ne’ebe mak aloka ba projetu tanba  iha indikasaun prosesu balun halo mal pratika iha  kontratu ho kompania.

Konaba rehabilitasaun projetu eskola EBC no EBC Filial Nu.2  iha Mehara, sei komunika ba malu atu hadia prosesu servisu iha future tanba projetu komunitariu ne’e komunidade mak implementa la’os Xefe Suku mak sai hanesan implementador ba projetu ne’e.

Iha enkontru ne’e mos Luta Hamutuk ho DIMC Tutuala deside projetu atu halo monitoramentu mak hanesan tuir mai ne’e; projetu rehabilitasaun Estrada Lospalos-Tutuala, rehabilitasaun eskola EBC Filial Nu.2 Mehara no rehabilitasaun EBC Mehara.  


Konkluzaun

Enkontru  ida ne’e konsege la’o diak tanba diskusaun ema hotu fo  hanoin malu konaba issue  dezenvolvimentu ne’ebe mak agora la’o iha ne’eba no liu  husi enkontru DIMC  meus ida hodi  komunika ba malu atu bele resolve problema dezenvolvimentu ne’ebe mak la’o iha komunidade sira nia le’et.