Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Report Community Briefing Municipio Baucau 10 September 2015

Report Community Briefing Municipio Baucau

(Posto Administrativo Laga no Venilale)


Ekipa Community Briefing

 1. Laurentino Alves
 2. Augusto Ruas Monteiro
 3. Jonatan Gonsalves
 4. Josefina Mendonca Tilman

 

Introdusaun

Dezenvolvimentu ne’ebe mak di’ak tenki involve sidadaun hotu nia partisipasaun tanba sira mak hanesan autor ba dezenvolvimentu ne’e rasik iha prosesu tomak hahu husi faze planeamentu, implementasaun no avaliasaun. Atu nune’e ema hotu bele senti Orsamentu Jeral Estadu nia impaktu liu husi infratruktura baziku. Nune’e mos sidadaun hotu nia partisipasaun ba dezenvolvimentu, persija informasaun no komunikasaun entre Governu, Sosiedade Sivil no komunidade. Tanba transparansia informasaun mak di’ak Sosiedade Sivil no sidadaun partisipa direta iha prosesu dezenvolvimentu hodi nune’e dezenvolvimentu bele partisipativu hodi bele fo benefisiu ihha future.

Luta Hamutuk hanesan sosiedade sivil nia  kontribuisaun iha prosesu Dezenvolvimentu Nasional ida mak fahe informasaun iha nivel Suku konaba Orsamentu Jeral Estadu, Fundu Minarai  no Partisipasaun komunidade iha prosesu dezenvolvimentu. Aktividade ida ne’e mos hanesan meus ida atu fo kosementu ba komunidade iha nivel Suku  ho informasaun atu nune’e sidadaun hotu bele partisipa iha dezenvolvimentu nasional.


Community briefing.

 Hanesan fahe informasaun ba komunidade sira iha nivel Suku ne’ebe koalia konaba Transparansia no Akuntabilidade Orsamentu Jeral Estadu, Fundu Minarai ba  Prosesu Dezenvolvimentu Nasional. Aktividade ida ne’e Luta Hamutuk hala’o kada tinan hodi nune’e bele hare’e direta dezenvolvimentu no rona preokupasaun komunidade sira iha nivel Suku konaba dezenvolvimentu ne’ebe mak durante ne’e la’o. Community briefing ida ne’e Luta Hamutuk hala’o iha Data; 23-27-03-2015, iha Municipio Baucau, Posto Administrativo Laga (Suku Atelari, Sagadate no Saelari) no Posto Administrativo Venilale (Suku Fatulia, Bado-Ho’o no Uma-Ana-Ico).


Objetivu community briefing mak hanesan tuir mai ne’e;

 

 • Atu fahe informasaun baziku konaba asuntu Orsamentu Jeral Estadu no oinsa partisipasaun sidadaun iha prosesu dezenvolvimentu. Tanba importante tebes nudar sidadaun Timor Leste iha direitu atu hatene no partisipa prosesu dezenvolvimentu iha rai laran.
 • Atu kapasita sidadaun ne’ebe mak iha area rural hodi bele partisipa ba dezenvolvimentu rai laran. Tanba Luta Hamutuk hanoin impotante tebes ba sidadaun sira, liu-liu ba Autoridade Lokal sira mak nu’udar matan, tilun, liman no ain ba Governu iha baze. Atu nune’e sira bele iha partisipasaun ne’ebe mak kualidade ba iha dezenvolvimentu rai laran.
 • Atu identifika kandidatu Pontu Fokal Luta Hamutuk nian iha Municipio Baucau. Ho identifikasaun kandidatu Pontu Fokal ne’e importante ba interese sidadaun iha area rural. Tanba Pontu Fokal sei sai hanesan ajenti transformador informasaun iha sidadaun nia le’et.

 

Metodolojia

Bele kria ambiente diskusaun ne’ebe mak kritiku nune’e bele provoka partisipante sira nia vontade atu bele simu di’ak liu tan materia ne’e, ekipa community briefing koko hodi uza sistema fleksibel atu nune’e partisipasaun sira la bele baruk iha diskusaun ne’e. Dala ruma partisipante sira konkorda liu atu halo kedas diskusaun iha aprezentasaun kada materia nomos aprezenta hotu mak tama ba diskusaun. Iha diskusaun ne’e mos fasilitador Luta Hamutuk sira sei uza mos lian materna (makasa’e), iha aprezentasaun materia nomos iha diskusaun laran  atu nune’e bele partisipante sir abele kompriende no sai familiar liu tan.


Materia  Aprezentasaun

Materia  mak ekipa Luta Hamutuk aprezentasaun iha community briefing ne’e mak hanesan:

 1. Orsamentu Jeral Estadu: materia ne’e koalia konaba sistema orsamental/ finanseiru mak durante ne’e la’o iha Timor Leste. No husi material ne’e nia asuntu tolu mak importante hanesan; Reseitas mak durante ne’e sai fontes ba Orsamentu Jeral Estadu kada tinan, Kategoria despeza / alokasaun orsamentu no Siklu planeamentu no implementa orsamentu Jeral Estadu.
 2. Partisipasaun komunidade iha prosesu dezenvolvimentu: materia ne’e koalia konaba oinsa partisipasaun komunidade iha prosesu dezenvolvimentu durante ne’ebe la’o iha Municipio, husi faze planeamentu, implementasaun no oinsa monitora no avalia.

 

Lala’ok Diskusaun

Prosesu ne’ebe mak ekipa Luta Hamutuk uza iha aktividade community briefing iha sesaun tolu mak sai importante:

 • Primeiru; antes atu hahau aprezenta materia no diskusaun kada briefing moderador sei fo tempu ba Xefe ekipa Luta Hamutuk atu hato’o introdusaun konaba objetivu husi aktividade community briefing ne’e rasik  nomos fo tempu Xefe Suku/ Rep. Xefe Suku fo introdusaun no loke formalmente ba aktividade community briefing.
 • Segundu; sesaun ida ne’e sei hala’o aprezentasaun material no perguntas tanba ne’e moderador mak sei dirije aktividade atu nune’e partisipantes hotu bele partisipativu liu iha diskusaun ne’e.
 • Terseiru; sesaun ikus mak atu remata aktividade ne’e moderador sei halo rezumu ba prosesu hotu mak la’o durante aprezentasaun no diskusaun materia. Iha sesaun ne’e mos Xefe Suku sei identifika partisipantes ne’ebe mak bele sai kandidatu Pontu Fokal Luta Hamutuk nian tuir kriteriu. Nudar sesaun ikus moderador sei fo tempu ba Xefe ekipa Luta Hamutuk atu hato’o lia menon ba partisipantes sira nomos fo tempu ba Xefe Suku/ Rep. Xefe Suku atu taka diskusaun loron tomak.

 

Aktividade Community Briefing Kada Suku:

Suku Atelari Posto Administrativo. 

Data implementasaun atividade : 23/03/2015

Fatin realiza atividade : Sede Suku Atelari

Partisipantes mak partisipa : 33 (Mane 16 no Feto 17)

 

Suku Atelari nudar Suku ida ne’ebe mak baliza ho Posto Administrativo ho Quelicai nia total Populasaun ema hamutuk 1798 ne’ebe kompsotu husi Mane ema hamutuk 864 no Feto ema hamutuk 944 ho nia Xefe Familia hamutuk uma kain 386, husi Aldeia Atelari,Nelouai, Siri-Mana, Sigi-Laba, Sama-Gata, Loi-Lari, Uatalofo, Lavadae, Auraba no Lia-Rafa. Komunidade iha Suku Atelari maioria moris ho vida agrikultura ne’ebe ho produtu local mak hanesan; Nu’u, Kami’I, Batar, Hare’e, Talas, Tomate, Repollu, Ai-farina, Hudi, Kulu, Modo no seluk tan. Komunidade iha Suku ne’e koalia hotu lian makasa’e hodi komunika balu lor-loron.

Iha prosesu Community Briefing ida ne’e jeralmente di’ak maske iha diskusaun nia laran partisipantes balun ladun ativu maibe partisipantes sira kestiona konaba dezenvolvimentu ne’ebe mak la’o iha Suku ida ne’e tanba infrastruktura baziku to’o agora seidauk responde ho maximu ba komunidade sira nia nesesidade hanesan kondisaun Estrada, eskola, eletrisidade no infrastruta seluk tan.

Preokupasaun no rekomendasaun husi partisipantes mak hanesan;

 1. Xefe Aldeia Sama-Gata, hateten katak sira bo’ot ne’e hetan osan hotu banhira ba hala’o viajen ba rai-laran no rai liur maibe baa mi povu la hetan oinsa ho povu nia terus hanesan ne’e tanba ami Xefe Aldeia sira banhira la’o ba Aldeia sira atu foti dadus ruma ne’e do’ok no la’o ain deit maibe ami nunka iha transporte no osan ruma atu fasilita ami oinsa ho ita bo’ot nia hare’e no hanoin.
 2. Komunidade sira mos kestiona konaba programa PNDS ne’ebe Governu atu taka tanba komunidade sira nia hare’e programa PNDS ne’e fo benefisiu ba komunidade tanba sira rasik mak halo planu no jere. Governu foka liu ba kompania mak jere orsamentu projeitu nian entaun benefisiu ne’eb ba kompania la’os ba komunidade.
 3. Konaba edukasaun tinan-tinan Governu aloka osan barak maibe ema mukit sira nia oan barak mak la eskola. Tanba ita koalia konaba rekursu humanu atu halo dezenvolvimentu maibe mekanismu oinsa ema mukit nia oan sir abele asesu ba edukasaun.
 4. Komunidade sira mos husu ba media sira ne’e atu ba to’o iha Suku para hare’e sira nia problema ne’e tanba dala barak koalia maibe liafuna hirak ne’e monu deit iha dalan.

 

 

Suku Sagadate, Posto Administrativo Laga.

Data : 23/03/2015

Fatin : Sede Suku Sagadate

Partisipantes : 23 (Mane 15 no Feto 8)

 

Suku Sagadate ida ne’e parte husi Posto Administrativo Laga ne’ebe ho nia total populasaun ema hamutuk 3094 ne’ebe kompostu husi Mane ema hamutuk 1557 no Feto ema hamutuk 1537, ho nia Xefe familia 307, no Suku ne’e rasik ho nia Aldeia hamutuk 11 mak hanesan; Aldeia Alasaf, Iasula, Beliuali, Ulabuti, Samagata, Na’afa, Onebu’u, Auraba, Sirebu’u, Abuti no Selegua. Suku ne’e komunidade maioria populasaun moris iha vida agrikultor ou servisu to’os ho nia produtu lokal mak hanesan; Nu’u. Kulu, Kami’I, Batar, Hare’e no Ai-han local seluk tan. Iha Suku ne’e mos komuidade sira koalia lian materna Makasa’e hodi komunika ba malu.

Iha Suku ida ne’e komunidade sira preokupasaun mos ba dezenvolvimentu infrastrutura baziku hanesan Estrada ne’ebe husi Posto Administrativo liga mai Suku to’o Aldeia nia kondisaun seidauk diak tanba Estrada kuak barak no iha nivel Aldeia komunidade susar asesu ba transporte publiku bainhira tempu udan tanba ho kondisaun tahu maske iha nivel Aldeia Estrada sira tama hotu hodi fasilita komunidade sira atu asesu ba saude, eskola, merkadu no seluk tan. Nomos konaba eletrisadade iha nivel aldeia komunidade sira seidauk hetan lina distribuisaun husi Governu atu komunidade sira hetan bele naroman iha tempu kalan.

Preokupasaun no rekomendasaun husi partisipante mak hanesan;

 1. Komunidade sira preokupa Estrada ne’ebe mak liga husi Posto Administrativo mai iha Suku nia kondisau seidauk diak tanba kuak barak mai to’o iha Suku.
 2. Komunidade mos kestiona konaba orsamentu barak mak aloka ba Ministeriu edukasaun maibe fasilidade ba eskola no programa merenda eskola tanba iha Suku Sagadate, Aldeia Beliuali estudante sira husi Primaria Filial tuir deit iha rai tuir prosesu apredisazen tanba falta meja-kadeira nomos merenda eskola fo’os ne’ebe mak Governu fo ne’e at ona (fu’uk) tanba rai kleur ona no to’o agora seidauk uza halo merenda eskola tanba osan modo nian la iha I pior liu estudante sira mak lalin fos tanba fo’os ne’e hatun do’ok husi eskola.
 3. Komunidade sira mos preokupa konaba salariu ba PNDS tanba ba ekipa EJS sira nia osan ne’e oituan deit.
 4. Fundu mina rai ne’e osan barak los depois tinan-tinan osan hira mak aloka ba Timor.
 5. Sei bele atu hatene liu tan konaba fundu Mina rai no orsamentu Jeral Estadu ne’e tenki loron ida tomak atu nune’e komunidade bele kompriende diak liu tan.

 

 

Suku Saelari, Posto Administrattivo Laga.

Data : 24/03/2015

Fatin : Sede Suku Saelari

Partisipantes : 32 (Mane 12 no Feto 22)

 

Suku Saelari, Suku ida ne’ebe hola parte husi Posto Administrativo Laga ne’ebe ho nia total populasaun ema hamutuk 2517 ne’ebe kompostu husi Mane ema hamutuk 1288 no Feto ema hamutuk 1229, ho nia Xefe familia 548, no Suku ne’e rasik ho nia Aldeia hamutuk 9 mak hanesan; Aldeia Saelari, Lari Ledana, Lari-Sula, Bubuloma, Samalalu, Terubala, Ri’a-Da’e no Lari-Tau. Suku ne’e komunidade maioria populasaun moris iha vida agrikultor ne’ebe ho nia produtu lokal mak hanesan; Nu’u, Batar,kulu modo, hare’e,Jambua, fore, Ai-farina no Ai-han lokal seluk tan. Suku ne’e Komunidade sira uza lian maternal makasa’e hodi komunika balu.

Iha Suku ida ne’e komunidade sira preokupasaun mos ba dezenvolvimentu infrastrutura baziku hanesan Estrada ne’ebe husi Posto Administrativo liga mai Suku to’o Aldeia nia kondisaun seidauk diak tanba Estrada kuak barak no iha nivel Aldeia komunidade susar asesu ba transporte publiku bainhira tempu udan tanba ho kondisaun tahu maske iha nivel Aldeia Estrada sira tama hotu hodi fasilita komunidade sira atu asesu ba saude, eskola, merkadu no seluk tan. Nomos konaba eletrisadade iha nivel aldeia komunidade sira seidauk hetan lina distribuisaun husi Governu atu komunidade sira hetan bele naroman iha tempu kalan.

Preokupasaun no rekomendasaun husi Partisipantes mak hanesan tuir mai ne’e;

 1. Sra. Patricia Bele esplika di-diak konaba bayu undang ho kitan?
 2. Xefe Suku konaba osan 100 dolar ne’ebe mak sua excelencia hetan ne’e fulan-fulan ka bainhira mai vizita Suku mak hetan ka oinsa?
 3. Osan PNDS ne’e iha Suku Saelari nian mak $50.000,00 ne’e gasta hotu ba programa PNDS ka fo fila ba Estadu?
 4. Konaba bens e service ho capital minor ne’e ba Governu depois povu nian mak ida ne’ebe?
 5. Ukun an tinan barak ona maibe dezenvolvimentu nunka la’o ba oin sira manan osan I sira mos naok
 6. Komunidade sira preokupa konaba be’e mos tanba durante Aldeia 9 ne’e seidauk iha kanalizasaun be’e mos maske iha uma kain 100 mak hetan ajuda husi Permatil maibe kondisaun Pompa at ona.
 7. Komunidade sira mos preokupa ba parte saude nian tanba durante falta ai-moruk nomos parteira banhira hala’o antedimentu ba Inan Isin-rua maske kondisaun Posto Saude diak ona. h. Iha parte edukasaun komunidade sira preokupa mos tanba la iha segurudade tanba la iha moru.

 

Suku Fatulia, Posto Administrativo Venilale.

Data : 25/03/2015

Fatin : Sede Suku Fatulia

Partisipantes : 22 (Mane 3 no Feto 19)

 

Suku Fatulia, Suku ne’ebe hola parte husi Posto Administrativo venilale ne’ebe ho nia total populasaun ema hamutuk 2600 ne’ebe kompostu husi Mane ema hamutuk 1299 no Feto ema hamutuk 1301, ho nia Xefe familia 545, no Suku ne’e rasik ho nia Aldeia hamutuk 4 mak hanesan; Aldeia Baha-Dato, Uai-Tobonu, Uatulia-Ana no Osso-Uaque. Iha Suku Fatulia ne’e populasaun barak moris ho vida agrikultor ne’ebe ho nia produtu lokal mak hanesan; Hare’e, Batar, Kami’I, Jambua, Lakeru-mutin, Nu’u, Modo mutin, alface no ai-han seluk tan. Suku ida ne’e komunidade sira koalia lian Cairui hodi komunika ba malu.

Iha Suku ida ne’e komunidade sira preokupasaun mos ba dezenvolvimentu infrastrutura baziku hanesan Estrada ne’ebe husi Suku liga ba Aldeia nia kondisaun seidauk diak tanba iha tempu udan (tahu) komunidade sira la bele asesu ba transporte publiku no uza deit deit kuda hodi fa’an sira nia produtu local mai iha merkadu. Maske Estrada hirak ne’e komunidade ke’e tama sai Aldeia.

Preokupasaun no rekomendasaun husi Partisipantes mak hanesan tuir mai ne’e;

 1. Bayu udand no Kitan ne’e nia prosesu oinsa atu hetan osan osan no nia pursentu ne’e oinsa?
 2. Tuir objetivu hat ne’e konaba fundu petroliferu nian hare’e ba be’e matan ne’e maram I oinsa ba future oin mai? Oinsa asaun ba objetivu ne’e?
 3. Oinsa obervasaun Luta Hamutuk nian atu fo hanoin ba Governu konaba osan?
 4. Pendapatan seluk husi rai laran, pendapatan ne’e mak ida ne’e deit ka sei iha seluk tan? 
 5. Komunidade sira mos preokupa parte saude klinika iha maibe laiha iha parteira (bidan) mneus fasilidade (Ai-moruk), presija muda karakter mediku banhira atende pasiente tanba parteira hato’o liafuan ne’ebe mak la diak ba Inan-Isin rua sira banhira partus ho karakter ida ne’e Inan-Isin rua sira balun partus deit iha uma. Iha nivel Posto Administrativo presija aumenta transporte (Ambulancia) tamba agora da-dauk iha deit ida.
 6. Parte edukasaun liguajen iha prosesu aprendisajen maibe komunikasun ho lian portugues. Merenda eskola fo’os mai Fulan 4-5 mak foin tein dala ruma fo’os to’o fu’uk tanba deit hein osan modo nian (gudang fo’os nian la iha la’o balun han tiha, distribuisaun ladun diak, tenki fo mos treinamentu ba ema tein sira atu nune’e tein diak liu).
 7. Be’e mos kanalizasaun pipa iha maibe la iha distribuisaun be’e mos tamba gravitasaun atu dada be’e ho debit ki’ik tanba be’e presija utilija pompa hodi dada be’e husi be’e matan ho problema ne’e komunidade sira uza kanu hirak ne’e ba halo uma.
 8. Estrada husi Suku ba Aldeia iha maibe nia kondisaun sei at (tahu), bainhira tempu udan.
 9. Eletrisidade to’o agora komunidade iha Aldeia Osso-Uaque, seidauk hetan asesu ba eletrisidade no Fatulia 114 KK.
 10. Agrikultor jeral diak maibe problema mak irigasaun tanba to’o agora seidauk iha irigasaun hodi ajuda komunidade (Aldeia Bahdato iha area Waisuli mais ou menus 550 ha, liga to’o Osoala (vemasse), Waitaubono mais ou menus 200 ha, Aldeia Watulia-Anan mais ou menus 350 ha, inklui Aldeia Osso-Uaque 150ha.
 11. PNDS prosesu la tuir nesesidade (Bo no Dezenu)
 12. Turismu Komunitariu, Aldeia Bahadato, Uma Kultura, fatin historiku. m. Ba programa SEPI, orsamentu jeneru labele sentralija deit iha capital deit maibe presija kanaliza ba feto rurais.

 

 

Suku Bado-Ho’o, Posto Administrativo Venilale.

Data                : 26/03/2015

Fatin                : Sede Suku Bado-Ho’o

Partisipantes  : 22 (Mane 13 no Feto 13)

 

Suku Bado-Ho’o, Suku ne’ebe hola  parte husi Posto Administrativo Venilale ne’ebe ho nia total populasaun  ema hamutuk 2536 ne’ebe kompostu husi Mane ema hamutuk  1306 no Feto ema hamutuk 1230, ho nia Xefe familia 518, no Suku ne’e rasik ho nia Aldeia hamutuk 5 mak hanesan; Aldeia  Cai-Ae-Tula, Uai-Bobo, Uai-Cana, Uato-Bele-Oli no Uma-Ana-Ico. Iha Suku  ne’e komunidade barak moris ho vida agrikultor ne’ebe ho nia produtu lokal mak hanesan; Kami’I, Hare’e, Batar, Nu’u, Kulu, Li’is, Modo no Ai-han local seluk tan. Suku Bado-Ho’o mos iha fatin Turismu Lokal, hanesan be’e manas iha Aldeia Uai-Cana no Ponte Natureza no fatuk kuak-Wasa-Arabau iha Aldeia Uai-Bobo ne’ebe uluk sai fatin subar Australia-Japan iha tempu Segundo guera Mundial. Iha Suku ne’e komunidade sira uza lian makasa’e no Cairui hodi komunika ba malu.

Iha Suku ida ne’e komunidade sira seidauk asesu diak ba infrastruktura baziku be’e mos, eskola, saude, estrada tamba komunidade iha nivel Aldeia seidauk asesu diak ba sira nia nesesidade.

Preokupasaun no rekomendasaun husi Partisipantes mak hanesan tuir mai ne’e;

 1. Xefe Suku Ami foin primeira vez mak rona liafuan sira fundu mina rai  no orsamentu Jeral Estadu ne’e?
 2. Osan rai ba jerasaun foun maibe bolus estudu ne’e ba ema matenek sira deit ka ba ema ulun to’os hotu?
 3. PAAS alterasaun ba lei fundu petroliferu iha Setembru 2011, 10% ne’e dezvantazen ka beban hanoin saida mak lei ne’e bele hadia tia no vizaun saida mak ita bot sira atu osan ne’e hotu ita sei bele garantia buat ruma ka lae?
 4. Povu nunka senti saida mak dezenvolvimentu seolah-olah povu ki’ik ne’e nia direitu ne’e la iha?
 5. Orsamentu PNDS ne’e sei bele kontinua ka lae/ dalan saida mak Luta Hamutuk atu hato’o?
 6. Komunidade sira preokupa mos ba parte Saude tanba kondisaun seidauk to’o iha Aldeia presija tau posto Siska.
 7. Eletrisidade jeralmente Aldeia hotu hetan ona kanalizasaun maibe komunidade balun seidauk hetan asesu (sei uza hamutuk ho uma kain sira), presija iha distribuisaun solar sel ba uma ne’ebe mak do’ok mais ou menus 50 km.
 8. Agrikultor iha Aldeia Uai-bobo natar mais ou menus 100 ha la hetan asesu ba irigasaun tanba afeita husi dezastre naturais, Aldeia Uai-Cana la hetan asesu ba trator, agora uza da-dauk halo natar ho deit tradisional (kuda ho karau) natar mais ou menus 60 ha, nomos preisija pesoal extensionista husi agrikultor iha nivel Suku.
 9. Be’e mos ba Aldeia Uai-Cana no Uma-Ana-Ico presija tan kanalizasaun be’e mos ba iha Aldeia rua ne’e komunidade balun sei utilize be’e husi be’e matan.
 10. Eskola primaria, komunidade Darlata, nia kondisaun la diak (at ona tanba uza deit sala 3 no sala 3 at), sei menus fasilidade (meja no Kadeira), alunus 200 pessoas, EPK, Uaicana falta aulas ba prosesu apredisajen actual iha sala 4 ba alunus 129 pessoas.
 11. Estrada iha nivel Aldeia sira seidauk diak tanba iha tempu komunidade sira la asesu ba transporte publiku tanba nia kondisaun tahu.

 

Suku Uma-Ana-Ico, Posto Administrativo Venilale.

Data                : 27/03/2015

Fatin                : Sede Suku Uma-Ana-Ico

Partisipantes  : 24 (Mane 2 no Feto 22)

 

Suku Uma-Ana-Ico,Suku ne’ebe hola  parte husi Posto Administrativo Venilale ne’ebe ho nia total populasaun  ema hamutuk 2218 ne’ebe kompostu husi Mane ema hamutuk  1108 no Feto ema hamutuk 1110, ho nia Xefe familia 428, no Suku ne’e rasik ho nia Aldeia hamutuk 4 mak hanesan; Aldeia  Uaitunau, Queleborouai, Betuna no  Uaite. Iha Suku  ne’e komunidade barak moris ho vida agrikultor ne’ebe ho nia produtu lokal mak hanesan; Kami’I, Hare’e,Kulu, Batar, Jambua, Nu’u, Fore-rai, Koto, Li’is, Tomate, Modo Mutin no Repollu no hahan local seluk tan. Suku ne’e komunidade sira uza lian maternal Cairui hodi komunika ba malu.

Suku ida ne’e mos komunidade sira sei preokupa ba kondisaun infrastrura baziku tanba iha parte balun seidauk responde nesesidade komunidade iha area rural tanba problema be’e mos, Estrada, saude, eskola no seluk tan Governu presiza tau atensaun maximu atu nune’e komunidade sir abele hetan benefisiu husi dezenvolvimentu baziku hirak ne’e.

Preokupasaun no rekomendasaun husi Partisipantes mak hanesan tuir mai ne’e;

 1. Oinsa prosesu foti osan iha banku tinan-tinan ka fulan? No oinsa?
 2. Tanba sa mak osan ba programa PNDS ne’e kansela?
 3. Kada tinan mak bele foti i proposal iha base legal konaba ida ne’e  ka la’e? Konaba osan ita Timor foti dala ida ka kada fulan tolu?
 4. Programa PNDS ne’e prosesu hela maibe la mudansa ida?
 5. Se karik taka programa PNDS ne’e bo’ot sira bele hatan ba sira nia problema ka la’e? Be’e mos la iha, estrada la diak, eletrisidade sei menus?
 6. Konaba OGE osan restu no taxa domestika konaba planu ne’e deit ka uza osan restu ka ita foti husi fundu petroliferu ne’e?
 7. Osan ne’ebe mak foti kada tinan-tinan ba Ministeriu sira atu halo programa tuir Luta Hamutuk nia hanoin iha balun mak ona dezenvolvimentu ka la’e?
 8. Be’e mos komunidade sira sei hadau malu (Aldeia Betuna no Uaite) tanba be’e mak la to’o (debit be’e ki’ik) mak iha tinan 2012 sistema fahe kalan no loron.
 9. Estrada komunidade sira iha Aldeia Uaitunau ho Queleborouai seidauk asesu maske iha Aldeia hirak ne’e produtu Lokal barak
 10. Saude falta ai-moruk no parteira nomos fatin (posto Siska laiha), banhira atende Inan Isin-rua iha ema nia uma ou iha Eskola).
 11. Eduksaun falta fasilidade (meja no kadeira), falta professor, falta hari’is fatin, merenda eskola fo’os sira fu’uk.   

 

Konkluzaun

 1. Husi  community breifing ne’ebe mak ekipa Luta Hamutuk hala’o durante loron lima iha Municipio Baucau analiza katak komunidade iha  Posto Administrativo Laga no Venilale seidauk hatene informsaun konaba Fundu Minarai no asuntu Orasmentu Jeral Estadu no partisipasaun komunidade iha prosesu dezenvolvimentu tanba iha nivel Suku komunidade seidauk senti dezenvolvimentu liu husi infratruktura baziku ne’ebe mak Governu halo tanba seidauk responde ho maximu ba nesesidade komunidade nian.
 2. Xefe Suku sira  apresia Luta Hamutuk nia aktividade tanba informasaun ne’ebe mak Luta Hamutuk fahe ne’e hanesan inportante tanba infromasaun fundu minarai no orsamentu jeral estadu ne’e buat foun ba komunidade, tanba ne’e husu ba Luta Hamutuk atu kontinua fahe informasaun hirak ne’e iha nivel Suku kada Tinan atu nune’e komunidade sira bele  hatene diak liu.