Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

AKTIVIDADES BRIEFING IHA SUCO CAMANASA, SUAI LORO, RAIMEA NO FOHOREN DISTRITU COVALIMA-SUAI 13 November 2010

Dezenvolvimentu nasional presiza partisipasaun husi komunidade nebe fator importante no mos determinante tanba komunidade nudar autor/sujeitu ba proses dezenvolvimentu nasional ne’e rasik, dezenvolvimentu ne’e lao ho diak wainhira iha partisipasaun aktivu husi komunidade iha prosesu desenzolvimentu nasional ne’e tomak, hahu husi prosesu planeamentu to’o ba iha prosesu implementasaun nian.

 

Nudar parte ida husi komuidades, Luta Hamutuk nia kontribuisaun ba prosesu dezenvolvimentu nasional mak hanesan, fasilita informasaun ba komunidade konaba gestaun ba Fundu Petrolifero, Orsamentu Geral do Estadu no  mos desimina informasaun konaba prosesu transparansia iha Industria Minarai no Gas nian. Luta Hamutuk  fasilita no desimina informasaun hirak ne’e nudar meius/cara nebe atu hasae tan konesementu komunidade nian hodi ne’e komunidade rasik aktivu liu tan hodi partisipa iha prosesu dezenvolvimentu ne rasik.

 

Loron 23-25 de Agusto 2010, Luta Hamutuk halao nia aktividades community Briefing iha distrito Covalima, sub distrito SUAI LORO, FOHOREN, ZUMALAI ba iha komunidade nebe hodi bele kanaliza/distribui informasaun ba iha nivel suco-aldeia nia, desiminasaun informasaun ida ne’e foka liu konaba Transparansia No Akuntabilidade Iha Seitor Minarai Ba Dezenvolvimentu Nasional. Aktividade ida ne’e Luta Hamutuk hala’o tinan-tinan hodi fasilita informasaun liu husi apresentasaun materia konaba; Fundu Petroleum, EITI, Orsamentu Geral do Estadu no mo oinsa hasae partisipasaun komunidade ba Dezenvolvimentu. Liu husi aktividade ida ne’e Luta Hamutuk atu hare besik liu/direitamente komunidade nia moris no rona komnidades nia prekupasaun sira hodi nune’e bele fasilita advokasia ba iha nivel nasional.

 Objetivu

Aktividade Community Briefing nebe mak Luta Hamutuk halao ho nia objetivu geral no specifiku mak hanesan tuir mai:

Objetivu geral:

Fahe informasaun baziku ba komunidade sira iha area rurais kona-ba asuntu riku soin Mina no Gas iha Timor Leste no prosesu Orsamentu Geral do Estadu. Objektivu ida né importante tebes tamba povu sira iha direitu atu hatene no akompaña prosesu dezenvolvimentu iha rai laran, liu-liu iha asunto riku-soin Mina no Gas nomos prosesu Orsamental nebe mak sei sentralizadu liu iha nivel nasional.

 

 Objetivu spesifiku:

 Halo kapasitasaun ba komunidade iha areas rurais hodi partisipa ba dezenvolvimentu rai laran. Objektivu ida né Luta Hamutuk konsidera importante tebes ba komunidade, liu-liu ba autoridade lokal sira mak nudar liman-ain ba governu iha baze. Intensaun husi objektivu né mos atu oinsa kapasita komunidade no lider lokal sira ho informasaun, nune sira bele partisipa ho kualidade iha prosesu dezenvolvimentu rai laran. 

 

Atu identifika mos kandidatu Pontu Fokal Luta Hamutuk nian iha Distritu Covalima-Suai. Identifikasaun kandidatu Pontu Fokal Luta Hamutuk nudar objektivu nebe mak mos importante ba interese komunidade iha rural no Luta Hamutuk rasik. Tamba Pontu Fokal sei sai hanesan agente transformador iha komunidade nia let.

 

Prosesu Community Briefing 

Prosesu community briefing mak Luta Hamutuk halao komesa ho apresenta materia hanesan Fundu Petroliferu, EITI, Orsamentu Geral do Estadu no partisipasaun komunidade iha dezenvolvimentu. Depois de prosesu apresentasaun materia hirak ne’e Luta Hamutuk loke ba diskusaun iha loron ida tomak ba kada suco. Durante prosesu apresentasaun materia haat (4) mak hanesan tuir mai:

 

Preokupasaun no ejijensia husi komunidade:

Suco CAMANASA-Sub Distritu Suai Villa

Durante iha sesaun prosesu diskusaun nia laran, partisipantes sira hato’o mos preokupasaun no ejijensia nebe mak komunidade sira hato’o mak hanesan tuir mai:

 • Informasuan hira nebe mak Luta Hamutuk fahe ba sira, kuaze partisipantes barak mak seidauk hantene, tanba durante ne’e la iha organisasaun ruma mak mai fahe informasaun hanesan ne’e ba sira. Komunidades suco Camanasa seidauk sente didiak impaktu husi osan barak nebe mak foti husi Fundo Petroliferu aloka ba iha Orsamento Geral do Estado hodi financia dezenvolvimentu iha rai laran, hahu husi tinan 1999 to’o ohin loron 2010 estrada nebe liga entre Distritu Ainaru mai distritu Covalima-Suai nia kondisaun sei at nafatin, no to’o agora la iha atensaun husi Guverno sentral. Impaktu husi estrada at ne’e difikulta transporte publiku mak hanesan Mikrolet, Angguna (Truck) nomos ojek hodi halo sirkulasaun/trayek iha area refere. Tamba ne’e transporte publiku karun teb-tebes, no difikulta komunidade sira hodi bele fa’an sira nia produto ba iha merkado;
 • Iha tinan 2009 Kompania ida naran TOP LIBERTY halao konstrusaun ba Ponte be mos nia, nebe halao iha area suco Camanasa, no Kompania TOP LIBERTY ne’e la selu trabalhadores sira hamutuk ema nain 50 resin nia salariu to’o fulan sia (9) nia laran. Bazeia ba komunidade nia proekupasaun katak projectu ne’e mos seidauk hotu no nia kualidades la diak;
 • Bainhira iha inundasaun akontese, be tama uma eskola (SMP) no Governu muda tia eskola ne’e ba iha fatin do’ok nune’e halo komunidades preokupa oituan ho desizaun ida ne’e, uma eskola do’ok husi komunidades nia fatin mais ou menus KM 2 hanesan ne’e, nebe halao estudante lao do’ok. Komunidade sira ejije ba Governu atu iha tempu badak bele muda fali eskola ne’e mai iha komunidade nia let ka mai fali fatin eskola tuan ne’e, no tenke hadia uma eskola ne’e;
 • Komunidades Suco Camanasa ejiji no husu ba Governu liu husi Ministeriu Edukasaun para loke eskola TK ida iha sira nia suku laran tanba, labarik idade eskola TK nian aumenta ba bebeik (agora liu ona 400), preokupasaun ida ne’e komunidade hato’o ona proposta ba autoridade local mas to’o ohin loron la iha tindak lanjut/feedback ruma mak mai husi Governu Sentral;
 • Komunidades suco ida ne’e mos ejije hodi nune’e Estado/Governu liu husi SAS hodi kanaliza asistensia Be mos mai iha sira nia suco laran, tanba durante ne’e suco Camanasa la bele asesu ba Be mos;
 • Komunidade mos ejije atu hadia sira nia irigasaun, nebe mak be lori, hodi nune’e bele fasilita sira nia rendimentu ba produsaun agrikultura nian;
 • Komunidade suco Camanasa mos ejije ba Governu para mai sosa sira nia produtu, hanesan slogan nebe mak Governu hasai “Povu kuda Governu sosa” komunidade ladun satisfeitu ba praktika nebe mak Governu hala’o, fo fali kontratu ba Kompania mak mai hola sira nia sasan, tanba bainhira kompania mai sosa komunidade nia produtu lokal nia folin tun kedan.

Suco SUAI-LORO

 • Komunidade suco SUAI-LORO mos ejije ba planu Governu “Povu kuda Governu Sosa” para mai sosa duni sira nia produtu lokal, labele sai hanesan slogan deit, tanba Suco SUAI-LORO iha produsaun hare maibe to’o ohin loron Governu la mai sosa no komunidade ladun satisfeitu ba praktika nebe mak Governu hala’o, fo fali kontratu ba Kompania mak mai hola sira nia sasan tanba bainhira kompania mai sosa komunidade nia produtu lokal nia folin tun kedan;
 • Komunidades peorkupa ho sira nia natar nebe mak mota sae hela deit, nebe komunidade ejije ba Governu atu tau matan/mai tau netik pronjong iha mota hodi nune’e be la bele sae natar;
 • Komunidades mos husu ba Governu para bele hadia luron nebe mak durante inundasaun iha tinan kotuk nebe estraga Estrada nebe mak liga entrée aldeia sira no hadia ponte nebe mak at hodi ne’e bele fasilita komunidade sira ba sira nia natar.
 • Bazeia ba planu Governu-liu husi SERN atu halo projectu Supply base iha Suai loro, to’o ohin loron komunidades no mos Aturidade Lokal sira seidauk hatene informasaun ne’e, no komunidades Suco SUAI-LORO ejije no husu ba Governu liu husi SERN para mai hala’o desiminsaun konaba projektu Supplay Base ne’e
 • Preokupasaun husi komunidades Suai Loro nian konaba, projectu Supply Base ida ne’e, antes atu hala’o projecto ne’e diak liu Governu-liu husi SERN mai tur hamutuk ho Autoridade Lokal no mos lia nain sira atu koalia konaba projecto ne’e. tanba Suco SUAI-LORO nudar suku Adat ida mak forte ho nia ritual kultura iha Timor Leste. No iha suku ida ne’e mos iha peninggalan sejarah barak, hanesan iha penjara Portuges nian, iha uma Adat barak, nebe presiza konserva didiak;
 • Povu suco SUAI-LORO mos ejije ba Governu-liu husi SERN, se halao projecto ida ne’e oinsa konaba sira nia natar nebe mak besik ba iha tasi ne’e, no oinsa konaba sira nia sustentabilidade moris nia, no saida mak komunidade Suai Loro atu hetan husi aktividades ida ne’e;
 • Komunidade SUAI LORO mos husu ba Governu liu husi SAS atu dada be mos mai  iha sira nia Suco, tanba durante ne’e Suco Suai Loro la hetan asesu ba Be mos, sanitasun, tanba maioria  komunidade husi suco ida ne’e la iha sistema sanitasia; 
 • Komunidades suco ida ne’e mos husu ba Governu liu husi Sek. Estdau Elestrisidade atu dada listrik mai iha sira nia suco, no mos husu ba Governu bainhira atu halao Supply Base iha Suai diak liu mai koalia didiak lai ho lia nain sira nebe mak iha SUAI tanba iha Distritu ida ne’e rai adat barak liu.

Suco LORO-RAIMEA

 • Komunidades suco Loro Raimea hato’o sira nia preokupasaun konaba Be sae no estraga produsaun agrikultura nian, estraga natar, no sel-seluk; Preokupasaun hirak ne’e komunidades/Autoridade lokal hato’o ona ba Obras Publiku maibe to’o agora la iha feedback husi Obras Publiku rasik konaba komunidade Suco Raimea nia preokupasaun ne’e.
 • Komunidade Suco Raimea ejiji ba Governu atu hadia be dalan/tembok penahan husi mota Mola no mos Mota Bo’ot nian ne’e, se la hadia mota ne’e sei estraga produsaun agrikultura.
 • Komunidade Suco Raimea mos ejije ba Governu atu hadia sira nia Irigasaun, hodi nune’e komunidade bele halai natar ho diak.
 • Komunidade suco Raimea mos husu ba Governu atu hadia fali sira nia estrada no Ponte nebe mak Mota lori iha tinan 2008 liu ba.
 • Komunidade preokupa tebes ba kondisaun eskola nebe mak iha sira nia suco, tanba eskola ne’e sei menus professores/Guru, fasilidade hanesan Meja no kadeira no sst. 
 • La iha lapangan kerja ba komunidade suco ida ne’e, no la iha oportunidade ba joven sira hodi nune’e bele kontinua sira nia estudu, tanba la iha eskola SMP iha suco ida ne’e. Nebe komunidade suco ida ne’e husu se bele loke eskola SMP ida iha sira nia suco
 • La iha dalan nebe mak diak hodi fasilita komunidade atu nune’e komunidade bele lori sira nia sasan mai faan iha Sub distritu Zumalai no mos ba liu Distritu Covalima-Suai nian.
 • Komunidade la hetan asessu ba Be mos, nebe husu ba Governu atu kanaliza Be mos mai iha sira nia suco, tanba durante ne’e komunidade kuru Be iha mota no iha tempo bailoron be menus nebe rezulta komunidade falta be mos hodi hemu.

Suco FOHOREN

 • Durante ne’e hahu husi Primeiru Governu RDTL to’o IV Governu  la hare’e sira nia Estrada no ponte nebe liga entre Sub distritu FOHOREN ba iha kapital Distritu Covalima. Nebe komunidade ejije ba governu atu hadi lalais sira nia Estrada no ponte ne’e.
 • Komunidades  ejije ba Governu liu husi sekretariu Estado Agua Saneamentu (SAS) atu dade Be mos ba iha sira nia suku laran, maske iha projectu Be mos  nebe mak tama iha suco ne’e, no ekipa tekniku husi SAS distritu no mos ekipa husi Governu sentral hala’o ona sosialisazaun ba komuidade maibe to’o agora seidauk implementa.

 

Pozisaun Luta Hamutuk

 Hare ba preokupasaun no ejijensia husi komunidade suco hate (4) ne’e Luta Hamutuk hakarak hato’o nia pozisaun liu husi karta popular ne’e hanesan tuir mai:

 

 • Prekupasaun no ejijensia nebe mak komunidade iha suco haat (4) kestiona, durante ne’e la iha transparante ba iha execusaun Orsamentu Geral do Estau iha Kapital Dezenvolvimentu ba iha suco sira, hanesan la iha assesu ba informasaun sobre implementasaun projeitu; Implementasaun Projectu sira ne’e la iha kordenasaun ho autoridade lokal sira.   

 

 • Komunidade suco haat (4) ne’e hato’o sira nia preokupasaun no ejijensia hatudu katak durante ne’e husi Autoridade lokal no mos nasional  la besik ba iha komunidade sira no komunidade sira la iha kanal hodi kanaliza sira nia problema mak durante ne’e komunidades husi suco 4 ne’e infrenta;
 • Preokupasaun no ejijensia husi komunidade suco haat (4) ne’e sai indikasaun ida katak, povu komesa kestiona sira nia problema, povu komesa kestiona konaba prosesu  transparansia no akuntabilidade iha Governasaun agora nebe ladun lao ho diak.

 

Rekomendasaun                                                 

Husi preokupasaun no ejijensia komunidade iha suco haat (4) ne’e Luta Hamutuk hakarak hato’o nia rekomendasaun no ejijensia ba Governu no mos Ministerius relevante hodi fo atensaun maka’as iha tempu badak nia laran. Rekomendasaun hirak ne’e mak hanesan tuir mai:

 • Rekomenda ba Ministeriu Infrastruktura atu fo atensaun no hadia Estrada rurais nebe mak liga entre suco Fohoren mai kapital distritu Covalima  nian;
 • Rekomenda ba Ministeriu Infrastruktura atu hadia Be dalan husi mota Mola no mos Mota bo’ot, nebe kada tinan estraga komunidades sira nia natar;
 • Rekomenda ba Ministeriu Infrastruktura atu hadia dalan nebe mak liga husi Sub distritu Zumalai ba Kapital distritu Covalima;
 • Rekomenda ba Ministriu Edukasaun atu hadia lalais uma eskola pre sekundaria iha Suco Camanas;
 • Ejije ba sekertario estadu Obras Publiku para husu ba “Kompania Top Liberty” hodi selu trabalhadores sira nia salariu nebe seidauk selu to’o agora, bainhira kompania ida ne’e uza hodi servisu halo ponte ba Be mos nian.
 • Rekomenda ba Ministeriu Agrikultura para hadia lalais komunidades suco Camanasa no suco Raimea nia irigasaun  nebe mak mota sobu iha tinan hirak liu ba ne’e;
 • Rekomenda ba Sekretariu do Estadu Eletrisidade e Agua Saniamentu atu toma medidas ba ejijensia komunidade suco tolu  (Suco SUAI LORO, Suco FOHOREN, Suco RAIMEA) nian nesisidade hodi dada Be mos no tau planu ba iha orsamentu ba tinan 2011 nian atu dada eletricidade ba iha suco sira ne’e, tanba suco sira ne’e to’o agora la iha assesu ba iha Be mos no mos Eletricidade.

 

Dili, 13 de Setembro de 2010

 

Mericio Juvinal dos Reis (Akara)

Diretur Luta Hamutuk

Tlp: 7263783